Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ROZWÓJ KOMPETENCJI

ROZWÓJ KOMPETENCJI

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym do dnia 31.12.2024 roku lub do wyczerpania środków zaplanowanych w budżecie na dany rok kalendarzowy, wyłącznie online poprzez system https://strefaid.uj.edu.pl/ (logowanie kontem poczty uniwersyteckiej).Dziekan Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej ogłasza nabór wniosków

w ramach działania ROZWÓJ KOMPETENCJI

 

Koniecznym warunkiem ubiegania się o nowe środki finansowe jest złożenie pełnego sprawozdania po zakończeniu zadań zrealizowanych we wcześniej złożonych wnioskach w ramach WZiKS ID.UJ. Sprawozdanie to stanowi kluczowy element oceny nowych wniosków i ma na celu zapewnienie transparentności, skuteczności oraz odpowiedzialności w alokacji środków.

 

Adresatki i adresaci naboru

 

O wsparcie finansowe mogą wnioskować studentki i studenci studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich posiadających w dniu składania wniosku oraz w czasie trwania projektu status studenta na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Nie można wnioskować o dofinansowanie projektu, którego czas realizacji wykracza poza planowany czas trwania studiów Wnioskodawczyni/Wnioskodawcy na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

We wniosku wymagane jest wskazanie Opiekuna/Opiekunki projektu – nauczyciela akademickiego zatrudnionego na WZiKS UJ, który wyraził zgodę na objęcie opieką merytoryczną projektu.

 

Warunki przystąpienia do naboru

 

W ramach Rozwoju kompetencji finansowane będą działania mające na celu wsparcie finansowe studentek i studentów w rozwoju ich kompetencji naukowych i komunikacyjnych, włączenie ich w działalność badawczą uczelni oraz przygotowanie ich do prowadzenia dalszych badań.

 

W ramach działania finansowane będą następujące projekty:

  • wyjazdy z czynnym udziałem (prezentacja wykładu plenarnego, referatu, komunikatu, posteru, prowadzenie warsztatów) w konferencjach naukowych
  • organizowanie seminariów, warsztatów oraz konferencji studenckich.

Wymagania dotyczące rezultatów i produktów z realizacji projektu

Wynikiem realizacji działania jest uzyskanie przynajmniej jednego z wymienionych rezultatów:

  • przygotowanie wystąpienia/warsztatu na konferencji
  • publikacja rozdziału w monografii naukowej w wydawnictwie umieszczonym na poziomie I Wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe Ministerstwa Edukacji i Nauki, aktualnego na dzień składania wniosku
  • publikacja artykułu naukowego w czasopiśmie naukowym lub materiałach konferencyjnych zamieszczonych w Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w grupie, której przypisano 100 punktów

Koszty kwalifikowane:

  • koszt wyjazdów w tym: opłat konferencyjnych, podróży, diet pobytowych i hotelowych
  • koszty wynagrodzeń ekspertów zapraszanych na seminaria, warsztaty i konferencje naukowe
  • koszty usług zewnętrznych
  • inne, niezbędne do realizacji proponowanych projektów.

 

Przypominamy o obowiązku informowania opinii publicznej oraz osób i jednostek w nim uczestniczących o uzyskanym finansowaniu w ramach programu Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim zgodnie z Komunikatem Przewodniczącego Zespołu ds. Realizacji Programu Strategicznego ID.UJ z dnia 5 września 2022 roku. KOMUNIKAT

Materiały graficzne dostępne są pod adresem: https://id.uj.edu.pl/identyfikacja-wizualna-id-uj

 

Zadania należy zrealizować i rozliczyć do końca roku kalendarzowego, w którym otrzymały dofinansowanie.

Warunkiem rozliczenia dofinansowania jest złożenie sprawozdania.

Termin i sposób składania wniosków

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym do dnia 31.12.2024 roku lub do wyczerpania środków zaplanowanych w budżecie na dany rok kalendarzowy, wyłącznie online poprzez system https://strefaid.uj.edu.pl/ (logowanie kontem poczty uniwersyteckiej).

LINK DO KONKURSU I WNIOSKU

 

Nabór jest zamykany z chwilą wyczerpania środków zaplanowanych w budżecie na dany rok kalendarzowy.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ