Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Priority Research Areas

Web Content Display Web Content Display

EDUKACJA DLA PRZYSZŁOŚCI

Dziekan Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej ogłasza nabór wniosków
w ramach Edukacji dla przyszłości

 

Program realizowany jest w ramach ID. UJ WZiKS - działań podejmowanych na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej w ramach programu strategicznego „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” w Uniwersytecie Jagiellońskim.

 

  1. Adresatki i adresaci naboru:

O wsparcie finansowe mogą wnioskować nauczyciele akademiccy zatrudnieni na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

 

  1. Warunki przystąpienia do naboru:

W ramach Edukacji dla przyszłości finansowane będą działania mające na celu wprowadzenie nowoczesnych koncepcji zarządzania uniwersytetem poprzez wdrożenie nowatorskich narzędzi edukacyjnych, które przygotują uczelnię na wyzwania stawiane przed nią w bliskiej przyszłości. W ramach działania można pozyskać finansowanie na zakup lub wytworzenie nowoczesnych narzędzi edukacyjnych.

Obligatoryjnym rezultatem zgłaszanych projektów, który będzie podstawą ich rozliczenia jest opracowanie i wdrożenie nowoczesnego narzędzia edukacyjnego.

Maksymalna wysokość dofinansowania jednego wniosku to 10.000 PLN.

Działania w ramach Edukacji dla przyszłości należy zrealizować i rozliczyć do końca roku kalendarzowego, w którym otrzymały dofinansowanie.

Osoby realizujące działania w ramach Edukacji dla przyszłości zobowiązane są do przedstawienie raportu końcowego w terminie do 30 dni po zaplanowanym we wniosku terminu zakończenia projektu.

 

  1. Koszty kwalifikowane:
  1. koszty osobowe, w tym: dodatki okresowe/dodatki jednorazowe/dodatki zadaniowe do wynagrodzeń, zgodnie z regulacjami wewnętrznymi Uniwersytetu Jagiellońskiego, w tym Regulaminem wynagradzania pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego; wynagrodzenia na podstawie umów cywilnoprawnych dla wykonawców spoza UJ, studentów i doktorantów uczestniczących w realizacji projektu. Koszty wynagrodzenia dla Wnioskodawcy/Wnioskodawczyni, nie mogą przekroczyć 30% budżetu określonego we wniosku o dofinansowanie;
  2. koszt zakupu narzędzi edukacyjnych, w tym oprogramowania edukacyjnego;
  3. koszty usług;
  4. inne, bezpośrednio związane z realizowanym projektem.

 

  1. Termin i sposób składania wniosków:

 Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym do wyczerpania środków zaplanowanych w budżecie na dany rok kalendarzowy, wyłącznie online poprzez formularz Microsoft Forms.

 

LINK DO WNIOSKU: https://forms.office.com/r/cGrxCfXujF

 

  1. Termin i sposób ogłoszenia wyników naboru:

Co miesiąc od rozpoczęcia naboru wnioski zebrane w tym okresie są oceniane pod względem formalnym, w szczególności pod względem kompletności i zgodności z celami programu strategicznego ID.UJ.

Decyzja o finansowaniu lub odmowie finansowania przekazywana jest niezwłocznie po sprawdzeniu formalnym wniosku za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres pracownika w domenie uj.edu.pl.