Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Priority Research Areas

Web Content Display Web Content Display

KONFERENCJE I SEMINARIA

Dziekan Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej ogłasza nabór wniosków

w ramach działania KONFERENCJE I SEMINARIA

 

Program realizowany jest w ramach działań podejmowanych na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej jako część programu strategicznego „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” w Uniwersytecie Jagiellońskim.

 

 1. Adresatki i adresaci naboru:

O wsparcie finansowe mogą wnioskować nauczyciele akademiccy zatrudnieni na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy złożyli oświadczenie na podstawie art. 265 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 478)

 

 1. Warunki naboru:

W ramach Konferencji i seminariów możliwe jest finansowanie kosztów związanych z organizowaniem wydarzeń naukowych o wymiarze międzynarodowym (kongresów, konferencji, seminariów, warsztatów, innych spotkań poświęconych prezentacji i dyskusji wyników badań naukowych).

Wynikiem realizacji działania musi być uzyskanie przynajmniej jednego z wymienionych rezultatów:

 1. podniesienie kompetencji badawczych i transwersalnych nauczycieli akademickich
 2. przygotowanie wystąpienia/warsztatu na konferencji.

Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego wniosku wynosi 40 000 PLN.

Zadania należy zrealizować i rozliczyć do końca roku kalendarzowego w którym otrzymały dofinansowanie.

Osoby realizujące zadania w ramach Konferencji i seminariów zobowiązane są do przesłania sprawozdania w terminie do 3 miesięcy od daty finansowanego działania na adres mailowy osoby zarządzającej konkursem – mgr Magdaleny Szlag (magdalena.szlag@uj.edu.pl). W sprawozdaniu należy jasno wskazać na uzyskany rezultat i w miarę możliwości załączyć dokument poświadczający uzyskanie efektu.

 

 1. Koszty kwalifikowane:
 1. koszt wynajmu pomieszczeń niezbędnych do organizacji wydarzenia
 2. koszt cateringu na potrzeby organizowanego wydarzenia
 3. koszt honorariów dla keynote speakers i/lub kosztów ich podróży i zakwaterowania
 4. koszt usług zewnętrznych niezbędnych dla realizacji wydarzenia (np. usługi poligraficzne, tłumaczenia itp.)

 

 1. Termin i sposób składania wniosków:

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym do wyczerpania środków zaplanowanych w budżecie na dany rok kalendarzowy, wyłącznie online poprzez formularz Microsoft Forms.

 

LINK DO WNIOSKU: https://forms.office.com/r/M3dhwFn6mk

 

Nabór jest zamykany z chwilą wyczerpania środków zaplanowanych w budżecie na dany rok kalendarzowy.

 

 1. Termin i sposób ogłoszenia wyników naboru:

Co miesiąc od rozpoczęcia naboru wnioski zebrane w tym okresie są oceniane pod względem formalnym, w szczególności pod względem kompletności i zgodności z celami programu strategicznego ID.UJ.

Decyzja o finansowaniu lub odmowie finansowania przekazywana jest niezwłocznie po sprawdzeniu formalnym wniosku za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres pracownika w domenie uj.edu.pl.