Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Events

Web Content Display Web Content Display

Jagiellonian University and Kraków - promotional video

Web Content Display Web Content Display

KOMUNIKAT Dziekana Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego z 11 marca 2020 r.

w sprawie: zasad regulujących tryb dostosowania zajęć do formy zdalnej ich prowadzenia w celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2

KOMUNIKAT

Dziekana Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Uniwersytetu Jagiellońskiego

z 11 marca 2020 r. 

 

 

w sprawie: zasad regulujących tryb dostosowania zajęć do formy zdalnej ich prowadzenia w celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2

 

 

 1. Prowadzący zajęcia na wszystkich rodzajach i formach studiów na Wydziale Zarządzania
  i Komunikacji Społecznej (WZiKS) UJ zobowiązani są do stosowania zdalnych form nauczania
  w terminie od wejścia w życie niniejszego komunikatu do odwołania. 

 

Dopuszcza się następujące, zdalne formy prowadzenia zajęć:

Lp.

Narzędzie

Instrukcja obsługi

Wsparcie techniczne

Charakterystyka narzędzia

1.

Pegaz UJ

https://przewodniki.uj.edu.pl/przewodnik-po-platformie-pegaz-dla-prowadzacych-zajecia/

https://open.uj.edu.pl/course/view.php?id=191

PMiK 12 664 59 08

CZN 798 866 990

Platforma e-learningowa

2.

Microsoft Teams

https://support.office.com/pl-pl/teams

PMiK 12 664 59 08

Helpdesk UJ 12 663 10 10

Webinar, transmisje na żywo, praca grupowa

3.

Youtube Studio

https://support.google.com/youtube/answer/7548152?hl=pl&ref_topic=9257787

PMiK 12 664 59 08

 

Webinar, transmisje na żywo

4.

Skype

https://support.skype.com/pl/skype/all/

PMiK 12 664 59 08

 

Transmisje na żywo, Konsultacje

5.

Komunikatory (messenger, skype)

https://www.facebook.com/help/messenger

PMiK 12 664 59 08

 

Konsultacje, chat

6.

Media społecznościowe

 

PMiK 12 664 59 08

 

Facebook, Twitter

7.

Mail

 

 

 

 

PMiK – Pracownia Multimedialna i Komputerowa Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

CZN – Centrum Zdalnego Nauczania UJ

 

Prowadzący zajęcia wybierają  formę prowadzenia zajęć w okresie określonym w pkt 1 w porozumieniu odpowiednio z zastępcą dyrektora ds. dydaktycznych właściwego instytutu/samodzielnej katedry, kierownikiem studiów doktoranckich lub kierownikiem studiów podyplomowych.

 

 1. Prowadzący zajęcia mają obowiązek niezwłocznego poinformowania studentów danej grupy
  o wybranej formie zdalnego nauczania za pośrednictwem, następujących form komunikacji:
 1. korespondencji mailowej z wykorzystaniem systemu USOS-web,
 2. ogłoszeń na stronie internetowej instytutu/samodzielnej katedry,
 3. bezpośredniego maila na adres grupy lub starosty roku (adresy mailowe starostów i grup przekażą prowadzącym odpowiednie sekretariaty; są one również dostępne w systemie USOS).

 

3.   Nadzór nad prawidłowym prowadzeniem procesu dydaktycznego z wykorzystaniem zdalnych form nauczania sprawują odpowiednio:

 1. w instytucie/samodzielnej katedrze z-cy dyrektorów ds. dydaktycznych – studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie,
 2. kierownicy studiów doktoranckich – studia doktoranckie,
 3. kierownicy studiów podyplomowych – studia podyplomowe,
 4. koordynatorzy Erasmusa wraz z  z-cami dyrektorów ds. dydaktyki - kursy realizowane w ramach programu Erasmus+.

 

 1. W wyjątkowych przypadkach, na studiach podyplomowych, za zgodą Dziekana WZiKS dopuszcza się zmianę terminu odbywania zajęć, bez wykorzystania zdalnej formy ich prowadzenia w okresie
  o którym mowa w pkt 1. Zmiana terminu odbywania zajęć musi uwzględniać wytyczne obowiązującego Zarządzenia nr 124 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 grudnia 2017 roku
  w sprawie: organizacji roku akademickiego 2018/2019 i 2019/2020.

 

 1. W związku ze zmianą formy odbywania zajęć na formę zdalną dopuszcza się dokonanie korekt
  w warunkach zaliczenia przedmiotów. Korekta taka powinna:
 1. zostać dokonana przez prowadzącego zajęcia w porozumieniu z z-cą dyrektora ds. dydaktyki/ kierownikiem studiów doktoranckich/kierownikiem studiów podyplomowych oraz ze studentami danej grupy,
 2. uwzględniać wybraną formę zdalnego nauczania,
 3. odnosić się do efektów uczenia się przewidzianych w sylabusie.

 

 1. W terminie określonym w pkt 1 dyżury i konsultacje pracowników odbywają się w formie zdalnej
  z wykluczeniem bezpośredniego kontaktu ze studentami.

 

 1. Do odwołania obowiązuje ograniczone wejście do budynku WZiKS dla wszystkich studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych. Sprawy pilne mogą zostać załatwione po uprzednim kontakcie telefonicznym lub mailowym z pracownikami sekretariatu lub dziekanatu
  (w przypadku studiów doktoranckich) odpowiedzialnego za obsługę właściwej grupy studentów.

 

 1. W terminie do odwołania dla studentów obowiązuje zakaz korzystania z:
 1. Biblioteki Wydziałowej WZiKS,
 2. Pracowni Radiowej,
 3. Pracowni Telewizyjnej,
 4. Centrum Edukacji Służb Publicznych,
 5. Centrum Studiów nad Przywództwem Edukacyjnym.

 

 1. Zobowiązuję wszystkich pracowników i studentów WZiKS UJ do bieżącego śledzenia ogłoszeń na stronie UJ i WZiKS związanych z wytycznymi mającymi na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się kornowirusa SARS-CoV-2 oraz stosowanie się do przedstawionych procedur i wytycznych.

 

Komunikat wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do dnia jego odwołania.

 

Proszę o odpowiedzialne podejście do problemu

oraz poszanowanie własnego i cudzego zdrowia i życia.

Download files
pdf
KOMUNIKAT Dziekana Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego z 11 marca 2020 r.
pdf
Komunikat_Dziekana_12-03-2020