Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

RESEARCH SUPPORT MODULE

Regulamin konkursu realizowanego w ramach RESEARCH SUPPORT MODULE zgodnie z założeniami ID.UJ na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

Niniejszy dokument określa:

 1. Warunki udzielenia wsparcia finansowego.
 2. Zasady naboru wniosków.
 3. Kryteria oceny wniosków.
 4. Prawa i obowiązki doktoranta/uczestnika studiów doktoranckich, któremu przyznane zostało wsparcie finansowe w ramach RESEARCH SUPPORT MODULE w programie strategicznym Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim (zwanym dalej „ID.UJ”).

Ogólne zasady przyznawania wsparcia finansowego w ramach Research Support Module dla doktorantów i uczestników studiów doktoranckich określa załącznik nr 3 do zarządzenia nr 14 Rektora UJ z dnia 28 stycznia 2022 roku.

 

WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA FINANSOWEGO

 1. Problematyka projektów naukowych finansowanych w ramach modułu RESEARCH SUPPORT powinna być zgodna zakresem POB: Heritage, FutureSoc, DigiWorld, Anthropocene, których członkiem jest Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ.
 2. Promotorem/Opiekunem naukowym wnioskodawcy musi być nauczyciel akademicki zatrudniony na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ.
 3. W ramach modułu finansowane będą działania związane z prowadzeniem badań naukowych lub prac rozwojowych oraz upowszechnianiem wyników tych badań, gdzie rezultatem będzie uzyskanie przynajmniej jednego z wymienionych niżej rezultatów:
  • przygotowanie wystąpienia/warsztatu na konferencji,
  • złożenie artykułu naukowego w czasopiśmie ujętym w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych MEiN, aktualnym na dzień składania wniosków
  • złożenie rozdziału w monografii w wydawnictwie umieszczonym w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe MEiN, aktualnym na dzień składania wniosków
 4. Maksymalna kwota finansowania w ramach Konkursu wynosi 10.000 PLN.
 5. Termin składania wniosków: od 23 listopada 2022 do wyczerpania środków, wyłącznie online poprzez system https://strefaid.uj.edu.pl (logowanie kontem poczty uniwersyteckiej).
 6. Zakończenie projektu musi nastąpić nie później niż do dnia 31 maja 2023 roku.

Nabór jest zamykany z chwilą wyczerpania środków zaplanowanych w budżecie na dany rok kalendarzowy.

LINK DO KONKURSU I WNIOSKU

 

ZASADY NABORU WNIOSKÓW

 1. We wniosku konkursowym należy wskazać opiekuna naukowego/promotora, który wyraził zgodę na objęcie opieki nad projektem.
 2. Do wniosku konkursowego należy dołączyć:
  • informację o roku studiów w przypadku uczestników studiów doktoranckich, roku i profilu programu w przypadku doktoranta szkoły doktorskiej,
  • opinię opiekuna naukowego wraz z deklaracją i zgodą na objęcie opieki merytorycznej nad realizacją projektu,
  • tytuł i opis projektu z uwzględnieniem celów i problematyki badawczej,
  • dorobek naukowy doktoranta
  • harmonogram planowanych działań,
  • zakładane rezultaty projektu,
  • streszczenie projektu,
  • kosztorys projektu,
  • oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji praw i obowiązków doktoranta/uczestnika studiów doktoranckich, któremu zostało przyznane wsparcie finansowe.

 

KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 1. Wnioski oceniane są pod względem formalnym oraz merytorycznym.
 2. Na etapie wstępnym wniosek podlega ocenie formalnej, w szczególności pod względem jego kompletności, przez opiekuna Konkursu wyznaczonego przez Dziekana Wydziału.
 3. Termin na uzupełnienie braków formalnych we wniosku wynosi trzy dni robocze od daty otrzymania informacji. W razie nieuzupełnienia braków w wyznaczonym terminie, wniosek zostaje odrzucony z uzasadnieniem.
 4. Ocenie merytorycznej podlegają wnioski, które przeszły pozytywnie wstępną ocenę formalną.
 5. Oceny merytorycznej wniosków dokonuje Komisja oceniająca. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Komisji może powołać niezależnego eksperta do oceny wniosków.
 6. Komisję oceniającą powołuje Dziekan Wydziału w porozumieniu z Przewodniczącym Zespołu Koordynującego ds. realizacji programu strategicznego ID UJ na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ.

W skład komisji oceniającej wchodzą:

Pełniona funkcja

Imię i nazwisko

Przewodniczący Komisji

Prof. dr hab. Krzysztof Loska

Przedstawiciel Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych

Prof. dr hab. Józef Maciuszek

Przedstawiciel Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych

Prof. dr hab. Krzysztof Loska

Kierownik studiów doktoranckich na WZiKS

Dr hab. inż. Ewa Wszendybył-Skulska, prof. UJ

Przedstawiciel samorządu doktorantów - Towarzystwa Doktorantów UJ

Mgr Dominika Fortuna

Członek Komisji, który pozostaje w stosunku zależności służbowej lub osobistej względem Wnioskodawcy, podlega wyłączeniu w odniesieniu do jego wniosku.

 

Komisja ocenia wnioski biorąc pod uwagę następujące kryteria:

Kryterium

Punktacja

Znaczenie naukowe problematyki badawczej, zasadność i poprawność sformułowanego problemu badawczego, poprawność metodologiczna

25 pkt

Adekwatność budżetu oraz zasadność kosztów

25 pkt

Plan działań

25 pkt

Dorobek naukowy doktoranta

25 pkt

100 pkt

 1. W ramach oceny merytorycznej wniosek może otrzymać maksymalnie 100 pkt. Finansowaniem zostają objęte najwyżej ocenione projekty mieszczące się w puli finansowej danej edycji, które uzyskały co najmniej 52 punkty. Otrzymanie 0 pkt. w którymkolwiek z kryteriów wyklucza wniosek z dalszej oceny merytorycznej
 2. Po przeprowadzeniu oceny, Komisja podejmuje decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania finansowania.
 3. Komisja oceniająca zastrzega sobie możliwość zmiany kwoty dofinansowania względem wnioskowanej.
 4. Doktorantowi przysługuje odwołanie do Dziekana Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej jedynie w przypadku naruszenia procedury konkursowej lub uchybień formalnych podczas oceny wniosków. Od oceny Komisji odwołanie nie przysługuje. Odwołanie należy złożyć na piśmie w dziekanacie Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”) Uniwersytet Jagielloński informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych Wnioskodawców jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, reprezentowany przez Rektora UJ.
 2. Uniwersytet Jagielloński wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, ul. Gołębia 24, 30-007 Kraków, pokój nr 5. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: iod@uj.edu.pl lub pod nr telefonu 12 663 12 25, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00.
 3. Dane osobowe Wnioskodawców przetwarzane będą:
  • W przypadku wszystkich Wnioskodawców - w celu organizacji, przeprowadzenia na podstawie niniejszego regulaminu konkursu i ogłoszenia wyników tego konkursu (dalej: „Konkurs”) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - tj. w wykonaniu uzasadnionego interesu Administratora polegającego na wyłonieniu zwycięzcy w organizowanym Konkursie;
  • w przypadku Laureatów Konkursu – w celu wykonania obowiązków prawnych nałożonych na Organizatora, w tym przede wszystkim obowiązków podatkowych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. Podanie przez Wnioskodawców danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w Konkursie. W przypadku Laureatów Konkursu, o których mowa w pkt. 3 lit. b, powyżej podanie danych stanowi obowiązek prawny, a ich niepodanie uniemożliwi nagrodzenie Laureata.
 5. Dane osobowe Wnioskodawców/Laureatów Konkursu zostaną zamieszczone na stronach internetowych Uniwersytetu, a także mogą zostać zamieszczone w mediach społecznościowych Uniwersytetu. Dane te mogą także być udostępniane uprawnionym organom państwowym, w tym w szczególności w zakresie, w jakim organy te są uprawnione do weryfikacji wykonania obowiązków prawnych nałożonych na Organizatora.
 6. Dane osobowe Wnioskodawców/Laureatów Konkursu nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych.
 7. Dane osobowe Wnioskodawców, o których mowa w pkt. 3 lit. a powyżej, będą przetwarzane do czasu rozstrzygnięcia Konkursu i przekazania informacji o jego rozstrzygnięciu, a następnie do czasu przedawnienia roszczeń mogących wyniknąć z Konkursu. Dane osobowe Laureatów Konkursu, o których mowa w pkt. 3 lit. b powyżej, będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami podatkowymi, a następnie w celach archiwalnych zgodnie z właściwymi przepisami prawa.
 8. Wnioskodawca/Laureat Konkursu posiada prawo do: uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych i uprawnieniach przysługujących zgodnie z RODO, dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia danych osobowych ze zbiorów administratora (chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne dla wykonania obowiązku prawnego albo w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń), oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.
 9. Dane osobowe Wnioskodawców/Laureatów Konkursu nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.
 10. Wnioskodawca/Laureat Konkursu ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Pliki do pobrania
docx
WNIOSEK o przyznanie wsparcia w ramach RESEARCH SUPPORT MODULE
pdf
Prawa i obowiązki Doktoranta otrzymującego wsparcie w ramach Research Support Module MODULE
pdf
Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji praw i obowiązków doktoranta/uczestnika studiów doktoranckich, któremu zostało przyznane wsparcie finansowe. MODULE
pdf
Zarządzenie nr 14 Rektora UJ z dnia 28 stycznia 2022 roku
docx
RESEARCH SUPPORT MODULE_sprawozdanie.docx