Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komunikaty Dziekanatu

archiwum

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Fundusz Stypendialny Ad Polonos

Fundusz Stypendialny Ad Polonos

Fundusz Stypendialny Ad Polonos powstał z inicjatywy i utrzymuje się ze środków ofiarowanych na ten cel Uniwersytetowi Jagiellońskiemu przez prof. dr hab. Urszulę Martę Doleżal, która w ten sposób pragnie wspomagać potomków zesłańców polskich studiujących na Uniwersytecie Jagiellońskim. Fundusz jest też wyrazem pamięci o prof. dr. hab. med. Marianie Doleżalu, który pochodził z rodziny zasłużonej dla polskości ziem kresowych.

Fundusz został powołany uchwałą Senatu UJ z dnia 28 września 2016 roku. Jego celem jest finansowe wsparcie wyróżniających się w nauce studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Funduszem zarządza Rektor UJ przy udziale Rady, w skład której wchodzą: przedstawiciel darczyńcy, co najmniej 2 przedstawicieli władz UJ, przedstawiciel UJ CM, przedstawiciel Związku Sybiraków oraz po jednym przedstawicielu samorządu studentów i samorządu doktorantów. 

O stypendia za wyniki w nauce z Funduszu Stypendialnego Ad Polonos mogą ubiegać się studenci, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

- ukończyli pierwszy rok studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub są studentami studiów drugiego stopnia;

- uzyskali średnią ważoną ocen co najmniej 4,0 w roku akademickim poprzedzającym rok, którego dotyczy wniosek; w przypadku studentów, którzy ukończyli pierwszy rok studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich średnią ważoną ocen co najmniej 3,5;

- legitymują się Kartą Polaka lub zostali uznani za osoby polskiego pochodzenia w rozumieniu przepisów o repatriacji;

- są obywatelami jednego z następujących krajów: Armenia, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Litwa, Rosja, Ukraina.

O stypendia za wyniki w nauce z ww. Funduszu mogą ubiegać się również doktoranci UJ Collegium Medicum, którzy ukończyli pierwszy rok studiów doktoranckich i spełniają łącznie następujące warunki:

- wykazują się udokumentowaną aktywnością naukową, a w szczególności: czynnym udziałem w konferencjach naukowych (referat, sesja posterowa), publikacjami, udziałem w projektach (badania naukowe, prace rozwojowe);

- legitymują się Kartą Polaka lub zostali uznani za osoby polskiego pochodzenia w rozumieniu przepisów o repatriacji;

- są obywatelami jednego z następujących krajów: Armenia, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Litwa, Rosja, Ukraina.

W przypadku braku kandydatów wśród doktorantów UJ Collegium Medicum spełniających łącznie powyższe kryteria, stypendium może zostać przyznane doktorantowi UJ Collegium Medicum, spełniającemu również wszystkie wymienione wcześniej warunki (wyszczególnione w ust. 1 pkt 2 Regulaminu Funduszu Stypendialnego Ad Polonos), który ukończył co najmniej drugi rok studiów doktoranckich.

Komplet dokumentów kandydata studenta powinien zawierać:

  • wniosek według wzoru określonego w załączniku nr 1 do Regulaminu;
  • zaświadczenie o średniej ważonej ocen wystawione przez sekretariat właściwej jednostki;
  • kserokopię Karty Polaka lub decyzji konsula RP stwierdzającej pochodzenie polskie (oryginał do wglądu);
  • kserokopię paszportu (oryginał do wglądu).

Komplet dokumentów kandydata doktoranta powinien zawierać:

  • wniosek według wzoru określonego w załączniku nr 2 do Regulaminu;
  • życiorys uwzględniający opis dodatkowych osiągnięć w zakresie określonym w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a Regulaminu Funduszu wraz z dokumentami je potwierdzającymi;
  • kserokopię Karty Polaka lub decyzji konsula RP stwierdzającej pochodzenie polskie (oryginał do wglądu);
  • kserokopię paszportu (oryginał do wglądu).

Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy. Kompletne dokumenty należy dostarczać do Biura Doskonalenia Kompetencji w Centrum Wsparcia Dydaktyki UJ (ul. Gołębia 24, pok. 013, 31-007 Kraków). Termin składania dokumentów upływa 20 października 2018 r.

Dodatkowe informacje oraz wzory dokumentów znajdują się na stronie internetowej: http://www.studiuje.uj.edu.pl/studenci/rozwoj-i-nauka/fundusze#rada-wfs