Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Warto zobaczyć

WZiKS = jeden Wydział, wiele możliwości!

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komisja ds. Etyki Badań Naukowych przy Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

Komisja ds. Etyki Badań Naukowych przy Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

Komisja ds. Etyki Badań Naukowych przy Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ jest podmiotem doradczym i opiniującym.

Jej cele i zasady działania określone są w Regulaminie Komisji ds. Etyki Badań Naukowych przy Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Komisja została powołana przez Radę Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ.

dr hab. Jan Jacko, prof. UJ – przewodniczący

dr hab. Jarema Batorski, prof. UJ – wiceprzewodniczący

dr Maciej Zweiffel – sekretarz

dr Sabina Cisek – członek

dr Katarzyna Kopeć – członek 

mgr Marcin Widomski – członek

 

Wnioski i pytania do Komisji należy przesyłać w formie elektronicznej na adres: maciej.zweiffel@uj.edu.pl.

Par. 1

Komisja ds. Etyki Badań Naukowych przy Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ jest ciałem doradczym i opiniującym, służącym pomocą w rozstrzyganiu zgłaszanych przez pracowników naukowych i doktorantów Wydziału dylematów etycznych związanych z projektowaniem lub prowadzeniem przez nich badań naukowych z udziałem ludzi oraz wydającym opinie na temat projektów takich badań, a także na temat prac naukowych, których opublikowanie jest uzależnione od opinii lokalneaj komisji etyki.

 

Par. 2

Komisja działa na podstawie uznanych w środowisku naukowym standardów etycznych oraz kieruje się dobrem wspólnym, prawami podstawowymi i poszanowaniem godności ludzkiej.

 

Par. 3

Komisja jest powoływana przez Radę Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ.

 

Par. 4

Członkowie Komisji wybierają spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza. Prace Komisji są koordynowane przez przewodniczącego. 

 

Par. 5

Posiedzenia Komisji mogą odbywać się zdalnie.

 

Par. 6

Z zakresu działania Komisji wyłączone są sprawy należące do kompetencji Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Par. 7

Komisja przyjmuje do opiniowania wnioski wyłącznie pracowników i doktorantów Wydziału. Zwracający się do Komisji powinien uzasadnić potrzebę udzielenia pomocy lub wydania opinii.

 

Par. 8

W razie potrzeby Komisja może się zwrócić o opinię specjalistyczną do osoby niebędącej członkiem Komisji lub o dodatkowe informacje do Wnioskodawcy.

 

Par. 9

Wniosek o wydanie przez Komisję opinii na temat projektu badawczego powinien zawierać:

 1. dane kierownika badań i członków zespołu badawczego (tytuł, stopień, imię, nazwisko, miejsce pracy);
 2. tytuł projektu;
 3. streszczenie wraz ze wskazaniem celów badań;
 4. terminy rozpoczęcia i zakończenia badań;
 5. miejsce prowadzenia badań;
 6. opis uczestników badań i sposobu ich rekrutowania;
 7. opis metodyki badań i procedury badawczej, z uwzględnieniem kwestii wynagrodzenia osób badanych (jeśli przewidziane);
 8. ocenę ryzyka dla osób uczestniczących w badaniach, szczególnie zaś ryzyka cierpienia, szkodliwego dyskomfortu, obniżenia samooceny;
 9. zasady transferu i wykorzystania wyników badań;
 10. oświadczenie, że badania nie naruszają praw autorskich;
 11. formularz zgody na udział w badaniach (lub formularz zgody opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich lub ubezwłasnowolnionych), zawierający także zgodę na przetwarzanie danych uczestnika związanych z projektem (jeśli dotyczy);
 12. informację przeznaczoną dla uczestników badań, zawierającą dane o celach i zasadach projektu, procedurach zapewnienia anonimowości oraz ryzyku związanym z udziałem w badaniach (jeśli dotyczy);
 13. instrukcję przeznaczoną dla uczestników badań (jeśli dotyczy).

 

Par. 10

Wniosek o wydanie przez Komisję opinii na temat pracy naukowej powinien zawierać informacje o badaniach, których praca dotyczy, zgodne z wzorem przedstawionym w par. 9.  Do wniosku należy załączyć egzemplarz opiniowanej pracy.

 

Par. 11

Wniosek przygotowany według wzoru określonego w par. 9 powinien zostać przedłożony Komisji w postaci cyfrowej.

 

Par. 12

Komisja może wyrazić stanowisko w sprawie uzupełnienia projektu badawczego o dodatkowe warunki dopuszczające jego realizację.

 

Par. 13

Komisja ocenia wniosek w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy udziale nie mniej niż połowy składu Komisji, w tym przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego. W głosowaniu mogą być oddane wyłącznie głosy za przyjęciem albo odrzuceniem opinii.

 

Par. 14

Komisja wydaje pisemną opinię w terminie 30 dni od daty przyjęcia wniosku spełniającego wymogi formalne. Opinia na temat projektu badawczego może zawierać ocenę pozytywną, ocenę negatywną bądź wyrażać postulat uzupełnienia projektu o dodatkowe warunki dopuszczające jego realizację. Opinia na temat pracy naukowej może zawierać ocenę pozytywną bądź negatywną. Negatywna opinia Komisji wymaga uzasadnienia.

 

Par. 15

Wydana przez Komisję opinia pozytywna odzwierciedla stanowisko, że przedmiotowy projekt lub praca naukowa spełnia wymogi etyczne w świetle standardów uznanych w środowisku naukowym.