Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

wydarzenia, konferencje, komunikaty dziekanatu i doktorantów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Warto zobaczyć

WZiKS = jeden Wydział, wiele możliwości!

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

LABORATORIA MŁODYCH – drugi nabór wniosków

LABORATORIA MŁODYCH – drugi nabór wniosków

Dziekan Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej ogłasza drugi nabór wniosków w ramach Programu “Laboratoria Młodych”

Program realizowany jest w ramach ID. UJ WZiKS - działań podejmowanych na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej w ramach programu strategicznego „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” w Uniwersytecie Jagiellońskim.
 

 1. Adresatki i adresaci naboru:

O wsparcie finansowe mogą wnioskować nauczyciele akademiccy zatrudnieni na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego posiadający stopień doktora nie dłużej niż 9 lat i którzy nie posiadają stopnia doktora habilitowanego. Do okresu liczby lat po doktoracie wnioskodawców nie wlicza się czasu przebywania na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w ustawie
z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, okresów pobierania zasiłku macierzyńskiego
lub świadczenia rodzicielskiego, okresów pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej, na zasadach określonych we właściwych przepisach prawa.
 

 1. Warunki przystąpienia do naboru:

W ramach Programu „Laboratoria Młodych” finansowane będą działania mające na celu utworzenie lub wzmocnienie zespołu naukowego lub rozszerzenie współpracy badawczej. Działanie ma zatem pomóc zainicjować lub kontynuować działalność naukową w ramach tematyki POB Anthropocene, FutureSoc, Heritage oraz DigiWorld, a także wspierać osiągnięcie zdolności do aplikowania o finansowanie badań ze środków zewnętrznych.

Wynikiem realizacji działania musi być uzyskanie przynajmniej jednego z wymienionych rezultatów:

 1. Złożenie wniosku o grant badawczy finansowany przez instytucje zagraniczne lub organizacje międzynarodowe
 2. Złożenie wniosku o grant badawczy finansowany przez instytucje krajowe
 3. Publikacja artykułu naukowego w czasopiśmie naukowym lub materiałach konferencyjnych zamieszczonych w Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministerstwa Edukacji i Nauki, w grupie, której przypisano 100 punktów
 4. Publikacja artykułu naukowego w czasopiśmie naukowym lub materiałach konferencyjnych zamieszczonych w Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministerstwa Edukacji i Nauki, w grupie, której przypisano 200 lub 140 punktów
 5. Publikacja rozdziału w monografii naukowej w wydawnictwie umieszczonym
  na poziomie II Wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe Ministerstwa Edukacji i Nauki, aktualnego na dzień składania wniosku

Maksymalna wysokość dofinansowania jednego wniosku to 20 000,00 PLN. Łączna pula środków w ramach tego działania wynosi 210 000,00 PLN

Działania w ramach Programu „Laboratoria Młodych”: należy zrealizować do końca roku kalendarzowego, w którym otrzymało się dofinansowanie.

Osoby realizujące działania w ramach Programu „Laboratoria Młodych” zobowiązane są do przedstawienia raportu końcowego w terminie do 30 dni po zaplanowanym we wniosku terminie zakończenia projektu.

 

 1. Koszty kwalifikowane:

- koszty osobowe, w tym: dodatki okresowe/dodatki jednorazowe/dodatki zadaniowe
do wynagrodzeń dla kierownika LM i członków zespołu naukowego zatrudnionych w UJ, zgodnie z regulacjami wewnętrznymi Uniwersytetu Jagiellońskiego, w tym Regulaminem wynagradzania pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego; wynagrodzenia na podstawie umów cywilnoprawnych dla wykonawców spoza UJ, studentów i doktorantów uczestniczących w realizacji projektu. Koszty wynagrodzeń, w tym dla kierownika LM, nie mogą przekroczyć 30% wartości otrzymanego dofinansowania;

- koszt wyjazdów (np. konferencyjnych, naukowych, opłat konferencyjnych, staży, kwerend, badań terenowych) oraz wizyt i konsultacji naukowych;

- inne, bezpośrednio związane z prowadzeniem badań naukowych i upowszechnianiem ich wyników, z wyłączeniem: kosztu publikowania artykułów/monografii w otwartym dostępie (Open Access).

 

 1. Termin i sposób składania wniosków:

Wnioski przyjmowane są w okresie od 23 maja 2022 roku  do 12 czerwca 2022 roku wyłącznie online poprzez system https://strefaid.uj.edu.pl (logowanie kontem poczty uniwersyteckiej).

Link do konkursu: https://strefaid.uj.edu.pl/Konkurs/Overview/226

Nabór zostanie otwarty na platformie w dniu 23 maja 2022 r.

Po zamknięciu naboru wnioski są oceniane pod względem formalnym, w szczególności
pod względem jego kompletności, zgodności z celami programu strategicznego ID.UJ.

Zespół Koordynujący ds. realizacji programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości
w Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej może zwrócić wniosek z żądaniem uzupełnienia w wyznaczonym czasie.

 1. Termin i sposób ogłoszenia wyników naboru:

Przewidywany termin ogłoszenia wyników naboru: 24 czerwca 2022 r.

Zespół Koordynujący ds. realizacji programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości
w Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej przyznaje wnioskowi punkty z przedziału 0–100, przy czym za:

 • wartość merytoryczną projektu (znaczenie naukowe problematyki badawczej, zasadność i poprawność sformułowanego problemu badawczego, poprawność metodologiczna, innowacyjność i interdyscyplinarność wniosku): do 50 punktów
 • adekwatność budżetu oraz zasadność kosztów: do 30 punktów
 • harmonogram zadań: do 15 punktów
 • budowanie zespołu (np. studentów, doktorantów, innych pracowników): do 5 punktów.

Wnioski, które otrzymają poniżej 50 punktów, nie podlegają finansowaniu.

Decyzja o finansowaniu lub odmowie finansowania przekazywana jest niezwłocznie
po sprawdzeniu formalnym wniosku za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres pracownika w domenie uj.edu.pl.