Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

wydarzenia, konferencje, komunikaty dziekanatu i doktorantów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Na Facebooku

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ROZWÓJ KOMPETENCJI – trzeci nabór wniosków

ROZWÓJ KOMPETENCJI – trzeci nabór wniosków

Dziekan Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej ogłasza nabór wniosków w ramach działania ROZWÓJ KOMPETENCJI

Program realizowany jest w ramach działań podejmowanych na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej jako część programu strategicznego „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” w Uniwersytecie Jagiellońskim.  

 

1. Adresatki i adresaci naboru:

O wsparcie finansowe mogą wnioskować studentki i studenci studiów I lub II stopnia posiadający w dniu składania projektu status studenta na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

We wniosku wymagane jest wskazanie Opiekuna/Opiekunki projektu – nauczyciela akademickiego zatrudnionego na WZiKS UJ, który wyraził zgodę na objęcie opieką merytoryczną projektu.

 

2. Warunki przystąpienia do naboru:

W ramach Rozwoju kompetencji finansowane będą działania mające na celu wsparcie finansowe studentek i studentów w rozwoju ich kompetencji naukowych i komunikacyjnych, włączenie ich w działalność badawczą uczelni oraz przygotowanie ich do prowadzenia dalszych badań.

W ramach działania finansowane będą następujące projekty:

  1. wyjazdy z czynnym udziałem (prezentacja wykładu plenarnego, referatu, komunikatu, posteru, prowadzenie warsztatów) na konferencjach naukowych,
  2. organizowanie seminariów i konferencji studenckich.

Wynikiem realizacji działania musi być uzyskanie przynajmniej jednego z wymienionych rezultatów:

  1. przygotowanie wystąpienia/warsztatu na konferencji,
  2. publikacja rozdziału w monografii naukowej w wydawnictwie umieszczonym na poziomie I Wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe Ministerstwa Edukacji i Nauki, aktualnego na dzień składania wniosku.

Maksymalna wysokość dofinansowania jednego wniosku to 5.000 PLN. Działania w ramach Rozwoju kompetencji należy zrealizować najdalej do końca roku kalendarzowego, w którym otrzymało się dofinansowanie. Nie można wnioskować o finansowanie projektu, którego czas realizacji wykracza poza planowany czas trwania studiów Wnioskodawczyni/Wnioskodawcy na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jeżeli zakończenie projektu wypada w ostatnim roku według planu studiów, termin zakończenia i rozliczenia projektu wyznacza się najpóźniej na 30 września ostatniego roku w planie studiów.

Osoby realizujące zadania w ramach Rozwoju kompetencji zobowiązane są do przedstawienia raportu końcowego w terminie do 30 dni po zaplanowanym we wniosku terminie zakończenia projektu.

 

3. Koszty kwalifikowane:

  1. koszt wyjazdów (np. opłat konferencyjnych, podróży, noclegów podczas konferencji);
  2. koszty wynagrodzeń dla ekspertów zapraszanych na seminaria i konferencje naukowe organizowane przez studentów;
  3. koszty usług; d) inne, niezbędne do realizacji proponowanych projektów.

 

4. Termin i sposób składania wniosków:

Wnioski przyjmowane są w okresie od 05.09.2022 r do 30.09.2022 r. wyłącznie online poprzez system https://strefaid.uj.edu.pl (logowanie kontem poczty uniwersyteckiej).

Nabór zostanie otwarty na platformie w dniu 5 września 2022 r.

Po zamknięciu naboru wnioski są oceniane pod względem formalnym, w szczególności pod względem jego kompletności, zgodności z celami programu strategicznego ID.UJ.

Następnie wnioski będą oceniane pod względem merytorycznym. Zespół Koordynujący ds. realizacji programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej przyznaje wnioskowi punkty z przedziału 0–20, przy czym za:

  1. wartość merytoryczną projektu: do 10 punktów
  2. adekwatność budżetu: do 5 punktów
  3. harmonogram zadań: do 5 punktów

 

5. Termin i sposób ogłoszenia wyników naboru:

Przewidywany termin ogłoszenia wyników naboru: 14 października 2022 roku. Decyzja o finansowaniu lub odmowie finansowania przekazywana jest niezwłocznie po sprawdzeniu formalnym wniosku za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres pracownika w domenie uj.edu.pl Regulamin konkursu nie przewiduje trybu odwoławczego.

Pliki do pobrania
pdf
ROZWÓJ KOMPETENCJI – trzeci nabór wniosków