Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

FUNDUSZ WYJAZDOWY

Dziekan Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej ogłasza nabór wniosków
w ramach działania FUNDUSZ WYJAZDOWY
 

Program realizowany jest w ramach działań podejmowanych na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej jako część programu strategicznego „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” w Uniwersytecie Jagiellońskim.
 

  1. Adresatki i adresaci naboru:

O wsparcie finansowe mogą wnioskować nauczyciele akademiccy zatrudnieni na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy złożyli oświadczenie na podstawie art. 265 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 478).
 

  1. Warunki naboru:

W ramach Funduszu wyjazdowego możliwe jest finansowanie kosztów wyjazdów związanych z czynnym udziałem w konferencjach międzynarodowych mających wysoką rangę naukową oraz finansowanie kosztów pobytu pracowników WZiKS na stażach badawczych (długość: do 3 miesięcy).

Wynikiem realizacji działania musi być uzyskanie przynajmniej jednego z wymienionych rezultatów:

  1. przygotowanie wystąpienia/warsztatu na konferencji,
  2. złożenie wniosku o grant badawczy finansowany przez instytucje zagraniczne lub o organizacje międzynarodowe we współpracy z partnerem zagranicznym/partnerami zagranicznymi,
  3. złożenie wniosku o grant badawczy finansowany przez instytucje krajowe we współpracy z partnerem zagranicznym/partnerami zagranicznymi.

Maksymalna wysokość dofinansowania jednego wniosku to 15 000 PLN.

Zadania należy zrealizować i rozliczyć do końca roku kalendarzowego w którym otrzymały dofinansowanie.

Osoby realizujące zadania w ramach Funduszu wyjazdowego zobowiązane są do przesłania sprawozdania w terminie do 3 miesięcy od daty finansowanego działania (wyjazdu, stażu) na adres mailowy osoby zarządzającej konkursem – mgr Magdaleny Szlag (magdalena.szlag@uj.edu.pl). W sprawozdaniu należy jasno wskazać na uzyskany rezultat i w miarę możliwości załączyć dokument poświadczający uzyskanie efektu (np. wniosek grantowy, referat konferencyjny, publikację itp.).
 

  1. Koszty kwalifikowane:
  1. koszty delegacji (podróż, zakwaterowanie, diety podróżne)
  2. pokrycie opłat konferencyjnych
  3. pokrycie kosztów usług zewnętrznych związanych z przygotowaniem grantów badawczych
     
  1. Termin i sposób składania wniosków:

Nabór wniosków został zamknięty z uwagi na wyczerpanie środków zaplanowanych w budżecie.

 

  1. Termin i sposób ogłoszenia wyników naboru:

Co miesiąc od rozpoczęcia naboru wnioski zebrane w tym okresie są oceniane pod względem formalnym, w szczególności pod względem kompletności i zgodności z celami programu strategicznego ID.UJ.

Decyzja o finansowaniu lub odmowie finansowania przekazywana jest niezwłocznie po sprawdzeniu formalnym wniosku za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres pracownika w domenie uj.edu.pl.