Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

OTWARTY DOSTĘP

Dziekan Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej ogłasza nabór wniosków

w ramach działania OTWARTY DOSTĘP.

 

Program realizowany jest w ramach działań podejmowanych na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej jako część programu strategicznego „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” w Uniwersytecie Jagiellońskim.
 

  1. Adresatki i adresaci naboru:

O wsparcie finansowe mogą wnioskować nauczyciele akademiccy zatrudnieni na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy złożyli oświadczenie na podstawie art. 265 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 478)
 

  1. Warunki naboru:

W ramach działania Otwarty dostęp finansowane będą proofreading i tłumaczenie rozdziałów w monografiach oraz monografii naukowych celem osiągnięcia rezultatów wymienionych w punktach 2c i 2d dokumentu Zasady ramowe przyznawania środków w ramach programu strategicznego „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” w Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej oraz publikacje prac w modelu OA celem osiągnięcia rezultatów wymienionych w punkach od 2a do 2d tego samego dokumentu.

Wynikiem realizacji działania musi być uzyskanie przynajmniej jednego z wymienionych rezultatów:

  1. publikacja artykułu naukowego w czasopiśmie naukowym lub materiałach konferencyjnych zamieszczonych w Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministerstwa Edukacji i Nauki, w grupie, której przypisano 200 lub 140 punktów;
  2. publikacja artykułu naukowego w czasopiśmie naukowym lub materiałach konferencyjnych zamieszczonych w Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministerstwa Edukacji i Nauki, w grupie, której przypisano 100 punktów;
  3. publikacja monografii naukowej w wydawnictwie umieszczonym na poziomie II Wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe Ministerstwa Edukacji i Nauki;
  4. publikacja rozdziału w monografii naukowej w wydawnictwie umieszczonym na poziomie II Wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe Ministerstwa Edukacji i Nauki, aktualnego na dzień składania wniosku.

Zadania należy zrealizować i rozliczyć do końca roku kalendarzowego, w którym otrzymały dofinansowanie.

Osoby będące beneficjentami działania Otwarty dostęp zobowiązane są do:

  1. przesłania potwierdzania złożenia publikacji wraz z załączonym tekstem
  2. wprowadzenia publikacji będącej rezultatem finansowania do Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego niezwłocznie po jej opublikowaniu oraz powiadomienia o tym fakcie osobę zarządzającą konkursem – mgr Magdalenę Szlag (magdalena.szlag@uj.edu.pl).

Publikacja w otwartym dostępie nie może być finansowana ze środków programu ID.UJ WZiKS, jeżeli otwarty dostęp można sfinansować w ramach programu Wirtualnej Biblioteki Nauki. Nie dotyczy to przypadków, gdy limity w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki zostały już wyczerpane.

Autor/-ka aplikujący/-a o korektę lub tłumaczenie tekstu ma obowiązek upublicznić tekst w otwartym dostępie z zachowaniem stosownych regulacji prawnych w zakresie prawa własności intelektualnej.
 

  1. Termin i sposób składania wniosków:

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym do wyczerpania środków zaplanowanych w budżecie na dany rok kalendarzowy, wyłącznie online poprzez formularz Microsoft Forms.
 

LINK DO WNIOSKU: https://forms.office.com/r/N10EytfJEm
 

Nabór jest zamykany z chwilą wyczerpania środków zaplanowanych w budżecie na dany rok kalendarzowy

Jedna osoba może otrzymać w danym roku kalendarzowym dofinansowanie do 4 działań (korekty, tłumaczenia, publikacje w otwartym dostępie liczone łącznie).

Finansowanie dotyczy publikacji, których co najmniej jeden z autorów posiada afiliację Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
 

  1. Termin i sposób ogłoszenia wyników naboru:

Co dwa tygodnie od rozpoczęcia naboru wnioski zebrane w tym okresie są oceniane pod względem formalnym, w szczególności pod względem kompletności i zgodności z celami programu strategicznego ID.UJ.

Decyzja o finansowaniu lub odmowie finansowania przekazywana jest niezwłocznie po sprawdzeniu formalnym wniosku za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres pracownika w domenie uj.edu.pl.