Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

OTWARTY DOSTĘP

Dziekan Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej ogłasza nabór wniosków

w ramach działania OTWARTY DOSTĘP.

 

Program realizowany jest w ramach działań podejmowanych na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej jako część programu strategicznego „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” w Uniwersytecie Jagiellońskim.

 

Adresatki i adresaci naboru:

O wsparcie finansowe mogą wnioskować nauczyciele akademiccy zatrudnieni na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Warunki przystąpienia do naboru:

W ramach działania Otwarty dostęp finansowane będą:

  • publikacja artykułu/rozdziału w monografii/monografii w modelu Open Access
  • korekta językowa (proofreading) artykułu/rozdziału w monografii/monografii
  • tłumaczenie na język obcy artykułu/rozdziału w monografii/monografii

 

Wynikiem realizacji działania musi być uzyskanie przynajmniej jednego z wymienionych rezultatów:

  • publikacja artykułu naukowego w czasopiśmie naukowym lub materiałach konferencyjnych zamieszczonych w Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w grupie, której przypisano 200 lub 140 punktów.
  • publikacja artykułu naukowego w czasopiśmie naukowym lub materiałach konferencyjnych zamieszczonych w Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w grupie, której przypisano 100 punktów.
  • publikacja monografii naukowej w wydawnictwie umieszczonym na poziomie II Wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
  • publikacja rozdziału w monografii naukowej w wydawnictwie umieszczonym na poziomie II Wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, aktualnego na dzień składania wniosku.

 

Osoby będące beneficjentami działania Otwarty dostęp zobowiązane są do:

  • przesłania potwierdzenia złożenia publikacji wraz z załączonym tekstem
  • wprowadzenia publikacji będącej rezultatem finansowania do Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego niezwłocznie po jej opublikowaniu

 

Publikacja w otwartym dostępie nie może być finansowana ze środków programu ID.UJ WZiKS, jeżeli otwarty dostęp można sfinansować w ramach programu Wirtualnej Biblioteki Nauki. Nie dotyczy to przypadków, gdy limity w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki zostały już wyczerpane.

 

Finansowanie dotyczy publikacji, których co najmniej jeden z autorów posiada afiliację Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Zadania należy zrealizować i rozliczyć do końca roku kalendarzowego w którym otrzymały dofinansowanie.

Warunkiem rozliczenia dofinansowania jest złożenie sprawozdania.

 

Autor/-ka aplikujący/-a o korektę lub tłumaczenie tekstu ma obowiązek upublicznić tekst w otwartym dostępie z zachowaniem stosownych regulacji prawnych w zakresie prawa własności intelektualnej.

 

Termin i sposób składania wniosków:

Nabór wniosków odbywa się do dnia 31.12.2023 roku lub do wyczerpania środków zaplanowanych w budżecie na dany rok kalendarzowy, wyłącznie online poprzez system https://strefaid.uj.edu.pl/ (logowanie kontem poczty uniwersyteckiej)

LINK DO KONKURSU I WNIOSKU

Nabór jest zamykany z chwilą wyczerpania środków zaplanowanych w budżecie na dany rok kalendarzowy.