Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

WSPÓŁPRACA BADAWCZA

Dziekan Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej ogłasza nabór wniosków

w ramach działania WSPÓŁPRACA BADAWCZA

 

Program realizowany jest w ramach działań podejmowanych na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej jako część programu strategicznego „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” w Uniwersytecie Jagiellońskim.

 

 1. Adresatki i adresaci naboru:

O wsparcie finansowe mogą wnioskować nauczyciele akademiccy zatrudnieni na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy złożyli oświadczenie na podstawie art. 265 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 478)

 

 1. Warunki naboru:

W ramach Współpracy badawczej finansowane będą zadania, których wynikiem jest podjęcie współpracy naukowej z udziałem partnerów zagranicznych w ramach tematyki POB Anthropocene, FutureSoc, Heritage oraz DigiWorld.

Wynikiem realizacji działania musi być uzyskanie przynajmniej jednego z wymienionych rezultatów:

 1. złożenie wniosku o grant badawczy finansowany przez instytucje zagraniczne lub organizacje międzynarodowe;
 2. złożenie wniosku o grant badawczy finansowany przez instytucje krajowe;
 3. publikacja artykułu naukowego w czasopiśmie naukowym lub materiałach konferencyjnych zamieszczonych w Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministerstwa Edukacji i Nauki, w grupie, której przypisano 100 punktów;
 4. publikacja artykułu naukowego w czasopiśmie naukowym lub materiałach konferencyjnych zamieszczonych w Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministerstwa Edukacji i Nauki, w grupie, której przypisano 200 lub 140 punktów;
 5. publikacja rozdziału w monografii naukowej w wydawnictwie umieszczonym na poziomie II Wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe Ministerstwa Edukacji i Nauki, aktualnego na dzień składania wniosku.

Maksymalna wysokość dofinansowania jednego wniosku to 30.000 PLN.

Zadania należy zrealizować i rozliczyć do końca roku kalendarzowego, w którym otrzymały dofinansowanie.

Osoby realizujące zadania w ramach Współpracy badawczej zobowiązane są do przedstawienie raportu końcowego w terminie do 30 dni po zaplanowanym we wniosku terminie zakończenia projektu.

 

 1. Koszty kwalifikowane:
 1. wynagrodzenia związane z przygotowaniem wniosku projektowego;
  Całkowita kwota wynagrodzeń nie może przekroczyć 30% łącznego budżetu określonego we wniosku konkursowym.
  Konkurs nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia dla wnioskodawcy oraz wykonawców projektu.
 2. uczestnictwo laureata/laureatki w konferencjach, spotkaniach brokerskich lub networkingowych związanych z opracowaniem wniosku projektowego; 
 3. organizacja spotkań roboczych konsorcjum naukowego lub zespołu projektowego albo uczestnictwo w takich spotkaniach;
 4. korekta lub tłumaczenie tekstu artykułu naukowego (100, 140, 200 pkt. wg listy MEiN), rozdziału w monografii (poziom II wg listy MEiN) lub wniosku projektowego.
 5. Inne koszty niezbędne dla realizacji wniosku projektowego lub publikacji.

 

 1. Termin i sposób składania wniosków:

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym do wyczerpania środków zaplanowanych w budżecie na dany rok kalendarzowy, wyłącznie online poprzez formularz Microsoft Forms

 

LINK DO WNIOSKU: https://forms.office.com/r/zZiQ44SLjS

 

Nabór jest zamykany z chwilą wyczerpania środków zaplanowanych w budżecie na dany rok kalendarzowy

 

 1. Termin i sposób ogłoszenia wyników naboru:

Co miesiąc od rozpoczęcia naboru wnioski zebrane w tym okresie są oceniane pod względem formalnym, w szczególności pod względem kompletności i zgodności z celami programu strategicznego ID.UJ.

Decyzja o finansowaniu lub odmowie finansowania przekazywana jest niezwłocznie po sprawdzeniu formalnym wniosku za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres pracownika w domenie uj.edu.pl.