Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

WSPÓŁPRACA BADAWCZA

Dziekan Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej ogłasza nabór wniosków

w ramach działania WSPÓŁPRACA BADAWCZA

 

Program realizowany jest w ramach działań podejmowanych na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej jako część programu strategicznego „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” w Uniwersytecie Jagiellońskim.

 

Adresatki i adresaci naboru:

O wsparcie finansowe mogą wnioskować nauczyciele akademiccy zatrudnieni na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Warunki przystąpienia do naboru:

W ramach Współpracy badawczej finansowane będą zadania, których wynikiem będzie podjęcie współpracy naukowej z udziałem partnerów zagranicznych tj. utworzenie interdyscyplinarnego zespołu naukowego, utworzenie międzynarodowego zespołu badawczego lub utworzenie międzynarodowego i interdyscyplinarnego zespołu badawczego w ramach tematyki POB Anthropocene, FutureSoc, Heritage oraz DigiWorld.

 

Wynikiem realizacji działania musi być uzyskanie przynajmniej jednego z wymienionych rezultatów:

 • Złożenie wniosku o grant badawczy finansowany przez instytucje zagraniczne lub organizacje międzynarodowe
 • Złożenie wniosku o grant badawczy finansowany przez instytucje krajowe
 • Złożenie wniosku o grant badawczy finansowany przez instytucje zagraniczne lub organizacje międzynarodowe we współpracy z partnerem zagranicznym/partnerami zagranicznymi
 • Publikacja monografii naukowej w wydawnictwie umieszczonym na poziomie II wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Koszty kwalifikowane:

 • wynagrodzenia związane z przygotowaniem wniosku projektowego;
  • całkowita kwota wynagrodzeń nie może przekroczyć 30% łącznego budżetu określonego we wniosku konkursowym.
  • konkurs nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia dla wnioskodawcy oraz wykonawców projektu.
 • uczestnictwo laureata/laureatki w konferencjach, spotkaniach brokerskich lub networkingowych związanych z opracowaniem wniosku projektowego;
 • organizacja spotkań roboczych konsorcjum naukowego lub zespołu projektowego albo uczestnictwo w takich spotkaniach;
 • korekta lub tłumaczenie tekstu artykułu naukowego (100, 140, 200 pkt. wg listy MEiN), rozdziału w monografii (poziom II wg listy MEiN) lub wniosku projektowego.
 • Inne koszty niezbędne dla realizacji wniosku projektowego lub publikacji.

 

Zadania należy zrealizować i rozliczyć do końca roku kalendarzowego, w którym otrzymały dofinansowanie.

Warunkiem rozliczenia dofinansowania jest złożenie sprawozdania.

 

Termin i sposób składania wniosków:

Nabór wniosków odbywa się do dnia 31.12.2023 roku lub do wyczerpania środków zaplanowanych w budżecie na dany rok kalendarzowy, wyłącznie online poprzez system ID.UJ - Strona Główna (logowanie kontem poczty uniwersyteckiej).

LINK DO KONKURSU I WNIOSKU

Nabór jest zamykany z chwilą wyczerpania środków zaplanowanych w budżecie na dany rok kalendarzowy.