Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

List rektora do wspólnoty akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego
w sprawie rosnącej liczby zakażeń COVID-19

List rektora do wspólnoty akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego<br>w sprawie rosnącej liczby zakażeń COVID-19

W związku ze wzrostem zakażeń przez COVID-19 rektor UJ prof. Jacek Popiel zadecydował o tymczasowym zaostrzeniu zasad bezpieczeństwa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zasady te wymienione są w liście do uniwersyteckiej wspólnoty akademickiej, który można przeczytać w poniższym artykule.

Szanowni Państwo,

w związku z rosnącą liczbą zakażeń wirusem COVID-19 na ostatnim kolegium rektorsko-dziekańskim podjąłem decyzję o zmianie trybu pracy Uczelni od 21 stycznia do końca semestru zimowego.

  1. Państwo Dziekani i Kierownicy jednostek prowadzących zajęcia dydaktyczne  otrzymali uprawnienia do przeniesienia zajęć realizowanych dotychczas w bezpośrednim kontakcie w zdalny  tryb pracy, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Dopuszcza się prowadzenie w trybie kontaktowym zajęć wymagających infrastruktury badawczej i laboratoryjnej lub kształtujących umiejętności praktyczne, a także koniecznych badań w ramach przygotowania sprawdzianów semestralnych, prac dyplomowych. Każdorazowo  decyzja  o wyborze trybu pracy musi uwzględniać specyfikę kierunku kształcenia.
  2. Zaleciłem kierownikom jednostek dydaktycznych   wykorzystanie technologii informatycznych w przeprowadzeniu zaliczeń i egzaminów semestralnych. Jeśli specyfika zajęć wymaga zorganizowania zaliczenia/egzaminu w trybie stacjonarnym, należy to uzgodnić ze studiującymi oraz zadbać o bezpieczeństwo (rezerwacja dużych sal, zachowanie dystansu).
  3. Pani Kanclerz Uniwersytetu Jagiellońskiego ustaliła zasady pracy administracji ogólnouczelnianej w oparciu o komunikat nr 35 z dnia 17 listopada 2021 roku, który dopuszcza świadczenie pracy w formie zdalnej oraz świadczenie pracy stacjonarnej w trybie rotacyjnym, a także z uwzględnieniem indywidualnego rozkładu czasu pracy pracowników. Przy zachowaniu ciągłości funkcjonowania jednostek, nastąpiło maksymalnie zminimalizowanie liczby osób świadczących pracę w trybie stacjonarnym.
  4. Kierownicy poszczególnych jednostek wydziałowych, instytutowych zostali zobowiązani do opracowania trybu pracy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi z uwzględnieniem  zasad określonych w pkt. 3.  
  5.  W przypadku, gdy pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi nie mają możliwości wykonywania pracy zdalnej, świadczą ją w formie stacjonarnej, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.  
  6. Zobowiązałem kierowników jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego do przekazania informacji o przyjętym trybie pracy i kształcenia na stronach internetowych wydziału/instytutu i poprzez pocztę uniwersytecką.
  7. Przypominam, że pracownicy Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktoranci, studenci i osoby trzecie przebywające na terenie Uniwersytetu Jagiellońskiego są zobowiązani do zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki we wszystkich przestrzeniach wspólnych Uczelni. Ponadto studenci i doktoranci Uniwersytetu Jagiellońskiego są zobowiązani do zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki również w czasie zajęć dydaktycznych na terenie Uczelni.  
  8. Przypominam, że pracownik, doktorant, student zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o zachorowaniu wywołanym wirusem SARS-CoV-2 poprzez zgłoszenie tego faktu pocztą elektroniczną lub telefonicznie osobom wyznaczonym we wcześniejszych komunikatach.  

Życząc Wszystkim zdrowia przekazuję  serdeczne pozdrowienia,

Prof.  Jacek Popiel
Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

Polecamy również
Rekrutacją do Programu MOST na semestr zimowy lub cały rok akademicki 2024/2025

Rekrutacją do Programu MOST na semestr zimowy lub cały rok akademicki 2024/2025

Seminarium: Ekonomia feministyczna w Polsce - badania, analizy, debata

Seminarium: Ekonomia feministyczna w Polsce - badania, analizy, debata

Targi Pracy UJ - edycja wiosna 2024

Targi Pracy UJ - edycja wiosna 2024

Pierwsze Międzyuczelniane Warsztaty z Ekonomii Matematycznej

Pierwsze Międzyuczelniane Warsztaty z Ekonomii Matematycznej