Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jakość Kształcenia

Księga jakości kształcenia

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Księga jakości kształcenia przygotowana przez Wydziałowy Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia zatwierdzona przez Dziekana Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Data aktualizacji dokumentu: 09.12.2020

 

Od 2021 roku aktualne akty prawne dostępne są na stronie internetowej: https://www.uj.edu.pl/uniwersytet-z-collegium-medicum/akty-prawne

 

1. Prezentacja Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ.................... 3

1.1. Zasoby ludzkie................................................................ 3

1.2. Oferta dydaktyczna ........................................................... 3

1.3. Władze i struktura wydziału................................................... 4

1.4. System podejmowania decyzji dotyczących zarządzania jakością ................. 4

2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ ............................ 5

2.1. Ogólne informacje o systemie zarządzania jakością kształcenia ................ 5

2.2.Zakres systemu zarządzania jakością kształcenia ............................... 6

2.3. Dokumentacja systemu zarządzania jakością kształcenia ........................ 7

3. Polityka jakości ............................................................... 8

4. Procesy systemu zarządzania jakością kształcenia ............................... 9

4.1. Mapa procesów ................................................................ 9

4.2. Przebieg procesów i procedury postępowania .................................. 10

4.2.1.P01: Projektowanie usług edukacyjnych ...................................... 10

4.2.2.P02: Rekrutacja ............................................................ 12

4.2.3.P03: Realizacja procesu kształcenia .........................................15

4.2.4.P04: Weryfikacja efektów kształcenia ....................................... 23

4.2.5.P05: Dobór, ocena i motywowanie kadry ...................................... 28

4.2.6.P06: Weryfikacja infrastruktury ............................................ 34

4.2.7.P07: Badania naukowe ....................................................... 35

4.2.8.P08: Doskonalenie programów kształcenia .................................... 36

4.2.9.P09: Ocena i doskonalenie systemu zarządzania jakością kształcenia ......... 38

1.1. Zasoby ludzkie

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej (WZiKS UJ) jest jednym z 16 wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wydział powstał w 1996 r. W jego skład wchodzi: osiem instytutów, dwie samodzielne katedry, biblioteka wydziałowa, Centrum Edukacji Służb Publicznych i Administracji, a także Pracownia Multimedialna i Komputerowa, Pracownia Telewizyjna, Pracownia Radiowa oraz Obserwatorium Dialogu Obywatelskiego.

Stan zatrudnienia nauczycieli akademickich na WZiKS UJ wynosi 267 osób. Stan zatrudnienia osób niebędących nauczycielami akademickimi wynosi 71 osoby (do grupy tej zaliczamy: pracowników naukowo-technicznych, inżynieryjno-technicznych, bibliotecznych, administracji oraz pozostałych; stan na 19.11.2020 r.).

Liczba studentów stacjonarnych studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich na WZiKS UJ według stanu na dzień 17.09.2020 r. wynosiła 8963 osób, w tym 795 obcokrajowców.

Na WZiKS UJ według stanu na 17.09.2020 r. na studiach trzeciego stopnia studiowało 149 osób, a liczba  słuchaczy studiów podyplomowych wynosiła 93 osoby.

(Opracowano na podstawie: Sprawozdań Rocznych Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz danych z Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów UJ oraz systemu SAP/DSO).

1.2. Oferta dydaktyczna

Na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej na studiach I oraz II stopnia studenci mogą studiować kierunki:

 • business and finance management,
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna,
 • ekonomia,
 • elektroniczne przetwarzanie informacji,
 • filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach,
 • finanse i controlling,
 • finanse, bankowość, ubezpieczenia,
 • marketing i logistyka,
 • media społecznościowe w zarządzaniu,
 • rachunkowość i zarządzanie finansami,
 • zarządzanie - firmą, personelem, międzynarodowe,
 • zarządzanie - psychologia w zarządzaniu,
 • zarządzanie informacją,
 • zarządzanie kulturą i mediami,
 • zarządzanie publiczne,
 • zarządzanie w turystyce i w sporcie,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • zarządzanie zmianą społeczną.

Ponadto Wydział prowadzi jednolite studia magisterskie na kierunku: psychologia, specjalność: psychologia stosowana oraz neuropsychologia i neurokognitywistyka.

Na WZiKS UJ działa Szkoła Doktorska Nauk Społecznych. Wśród programów Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych znajdują się: ekonomia i finanse, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne, nauki socjologiczne, pedagogika, psychologia, Program interdyscyplinarny - Society of the future oraz Międzynarodowy program doktorski z zakresu neuronauki poznawczej – Cognes.

1.3. Władze i struktura wydziału

Władze Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ w kadencji 2020-2024:

 • Dziekan: dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska, prof. UJ,
 • Prodziekan ds. Nauki: prof. dr hab. Krzysztof Loska
 • Prodziekan ds. dydaktyki: dr hab. Weronika Świerczyńska-Głownia, prof. UJ,

W ramach struktury WZiKS UJ wyróżnić można następujące jednostki:

 • Instytut Studiów Informacyjnych,
 • Instytut Sztuk Audiowizualnych,
 • Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania,
 • Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej,
 • Instytut Spraw Publicznych,
 • Instytut Psychologii Stosowanej,
 • Instytut Kultury,
 • Instytut Przedsiębiorczości,
 • Katedra Lingwistyki Komputerowej,
 • Katedra Systemów Informatycznych,
 • Centrum Edukacji Służb Publicznych i Administracji,
 • Obserwatorium Dialogu Obywatelskiego,
 • Ośrodek Badań nad Mediami i Komunikacją Społeczną,
 • Biblioteka Wydziałowa,
 • Pracownia Multimedialna i Komputerowa, Pracownia Radiowa, Pracownia Telewizyjna.

1.4. System podejmowania decyzji dotyczących zarządzania jakością

W zakresie systemu zarządzania jakością kształcenia dziekan odpowiada za:

 • określenie i realizację Polityki jakości,
 • zapewnienie środków niezbędnych do utrzymania systemu zarządzania jakością kształcenia,
 • zapewnienie zasobów potrzebnych do realizacji celów jakości,
 • zatwierdzenie Księgi jakości kształcenia oraz procedur,
 • wdrożenie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia na wydziale nadzór nad jego funkcjonowaniem oraz dokonywanie corocznych przeglądów systemu zarządzania jakością kształcenia.
W zakresie systemu zarządzania jakością kształcenia dyrektor instytutu/kierownik katedry odpowiedzialny jest za realizację Polityki jakości oraz realizację postanowień wynikających z systemu zarządzania jakością kształcenia.

2.1. Ogólne informacje o systemie zarządzania jakością kształcenia

System zarządzania jakością kształcenia funkcjonujący na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ jest wewnętrznym systemem jakości. Obejmuje on wymagania Polskiej Komisji Akredytacyjnej, wybrane wymagania systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001, wymagania wynikające z dokumentu przyjętego w ramach Procesu Bolońskiego w 2005 roku pt. „Standardy i wskazówki dotyczące zapewnienia jakości kształcenia w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego” oraz jego zmodyfikowanej w 2015 r. wersji, a także wewnętrzne wymagania Uniwersytetu Jagiellońskiego.

System stanowi zbiór wzajemnie powiązanych i wzajemnie oddziałujących elementów związanych z realizacją procesu kształcenia. Jego głównym celem jest spełnianie potrzeb i oczekiwań klientów zewnętrznych (studentów, doktorantów oraz słuchaczy studiów podyplomowych).

Głównym klientem zewnętrznym WZiKS UJ – odbiorcą usług edukacyjnych – jest student (również doktorant i słuchacz studiów podyplomowych). Poza głównym klientem zewnętrznym, istnieją interesariusze zewnętrzni: absolwenci, przedstawiciele małopolskich instytucji rynku pracy oraz przyszli pracodawcy i potencjalni pracodawcy absolwentów WZiKS UJ. Interesariusze wewnętrzni to pracownicy WZiKS UJ.

W procesie kształtowania oferty edukacyjnej WZiKS UJ biorą udział interesariusze zewnętrzni oraz wewnętrzni. Udział interesariuszy zewnętrznych (przedstawicieli pracodawców, studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych, absolwentów) polega na wyrażaniu opinii na temat programów kształcenia oraz składaniu propozycji dotyczących przedmiotów jakie powinny znaleźć się w programach kształcenia, tak, aby w większym stopniu były one dostosowane do wymagań rynku pracy. Interesariusze wewnętrzni (pracownicy WZiKS UJ) tworzą programy kształcenia i uczestniczą w określaniu efektów kształcenia.

Interesariusze zewnętrzni i wewnętrzni biorą także udział w budowaniu wysokiej kultury jakości kształcenia na WZiKS UJ.

System zarządzania jakością kształcenia jest dostosowany do specyfiki Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ oraz jest ciągle doskonalony. Najważniejsze zadania systemu zarządzania jakością kształcenia na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ to:

 • analizy i weryfikacja efektów kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów,
 • analizy ocen dokonywanych przez studentów,
 • analizy wniosków z monitorowania kariery absolwentów,
 • doskonalenie programów kształcenia na studiach I, II i III stopnia oraz studiach podyplomowych,
 • motywowanie pracowników,
 • doskonalenie umiejętności dydaktycznych pracowników,
 • system wsparcia dla studentów i doktorantów,
 • pozyskiwanie informacji zwrotnych od studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych,
 • gromadzenie i analiza danych,
 • analizy dotyczące kandydatów (dynamika liczbowa, szkoły z których się rekrutują, zasięg terytorialny rekrutacji, kandydaci zagraniczni),
 • retencja studentów i doktorantów,
 • analizy skuteczności studiów I, II oraz III stopnia,
 • publikowanie informacji o ofercie dydaktycznej (w tym: wyniki badań losów absolwentów WZiKS UJ, oceny uzyskiwane przez wydział, oceny uzyskiwane w akredytacji),
 • zachęcanie do współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym,
 • zachęcanie do współpracy naukowej i dydaktycznej krajowej i zagranicznej,
 • tworzenie warunków do mobilności studentów i kadry.

Wydziałowy system zarządzania jakością kształcenia zawiera procedury związane z realizacją procesu kształcenia oraz z działalnością sfery administracyjnej uczelni, które mają związek z jakością kształcenia.

W systemie zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ wyróżnić można podsystem oceny jakości kształcenia (ankietowy system oceny zajęć dydaktycznych, który nie jest opisany w niniejszej Księdze jakości kształcenia; dane gromadzone są na poziomie centralnym i wykorzystywane na WZiKS UJ), podsystem zapewnienia jakości kształcenia oraz podsystem doskonalenia jakości kształcenia.

2.2. Zakres systemu zarządzania jakością kształcenia

System zarządzania jakością kształcenia na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ obejmuje następujący zakres:

 

Świadczenie usług edukacyjnych w zakresie kształcenia na studiach wyższych I, II i III   stopnia oraz studiach podyplomowych, na wszystkich realizowanych kierunkach, ze szczególnym uwzględnieniem analiz efektów kształcenia i działań na rzecz doskonalenia programów kształcenia.

 

System zarządzania jakością kształcenia nie obejmuje następujących jednostek:

 • Centrum Edukacji Służb Publicznych i Administracji,
 • Biblioteka Wydziałowa,
 • Ośrodek Badań nad Mediami i Komunikacją Społeczną,
 • Pracownia Multimedialna i Komputerowa, Pracownia Radiowa, Pracownia Telewizyjna.

 

2.3. Dokumentacja systemu zarządzania jakością kształcenia

Dokumentacja systemu zarządzania jakością kształcenia na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ obejmuje:

 • Księgę jakości kształcenia (w tym procedury wydziałowe),
 • wzory dokumentów wykorzystywanych w procesie kształcenia.

 

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego konsekwentnie dąży do doskonalenia jakości kształcenia na studiach wyższych, na wszystkich realizowanych kierunkach studiów, studiach doktoranckich oraz na studiach podyplomowych. Szczególną uwagę przywiązuje do weryfikacji efektów kształcenia oraz oceny stopnia ich osiągnięcia przez studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych, a także
do działań na rzecz doskonalenia programów kształcenia, rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej oraz systemu wsparcia dla studentów, doktorantów i słuchaczy.

 

Władze Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej deklarują:

 • wdrażać i rozwijać politykę zapewniania jakości przy udziale wewnętrznych interesariuszy za pomocą odpowiednich struktur i procesów, również przy zaangażowaniu zewnętrznych interesariuszy,
 • posiadać odpowiednie procesy służące tworzeniu i zatwierdzaniu programów oraz ich monitorowaniu i weryfikowaniu, aby zagwarantować, że spełniane są cele kształcenia, a także że odpowiadają one na potrzeby studentów i społeczeństwa, przy czym weryfikacje te powinny skutkować ciągłym doskonaleniem programów,
 • zapewnić kadrę naukowo-dydaktyczną o odpowiednich kompetencjach oraz stosować rzetelne i przejrzyste procesy rekrutacji i rozwoju kadry oraz motywować ją
  do aktywności naukowej, aby wzmocnić powiązania między edukacją i badaniami naukowymi,
 • zapewniać nowoczesne i adekwatne od strony merytorycznej zasoby edukacyjne oraz naukowe; wszechstronnie wspierać rozwój studentów i doktorantów, jak również doskonalić formy wsparcia, zgodnie z oczekiwaniami studentów i doktorantów
   i potrzebami wynikającymi z realizacji celów kształcenia,
 • współpracować z otoczeniem społeczno-gospodarczym Wydziału oraz z krajowymi
   i zagranicznymi instytucjami naukowo–badawczymi oraz edukacyjnymi,
 • zaspokajać oczekiwania studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych w zakresie usług edukacyjnych oraz ciągle doskonalić system zarządzania jakością.

 

Każdy pracownik Wydziału zobowiązany jest realizować niniejszą Politykę jakości,
a swoją postawą dbać o dobry wizerunek Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

 

Dziekan: dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska, prof. UJ

4.1. Mapa procesów

W ramach systemu zarządzania jakością na WZiKS UJ zidentyfikowano 9 procesów, które zostały przedstawione za pomocą mapy procesów (rysunek 1).

 

Rysunek 1. Mapa procesów w systemie zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ.

Mapa procesów w systemie zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ

Opracowanie M. Tutko.

 

W ramach systemu zarządzania jakością zidentyfikowano procesy główne, pomocnicze oraz doskonalące.

Procesy główne to:

P01: Projektowanie usług edukacyjnych

P02: Rekrutacja

P03: Realizacja procesu kształcenia

P04: Weryfikacja efektów kształcenia

Wśród procesów pomocniczych wyróżnić można:

P05: Dobór, ocena i motywowanie kadry

P06: Weryfikacja infrastruktury

P07: Badania naukowe

Procesy doskonalące to:

P08: Doskonalenie programów kształcenia

P09: Ocena i doskonalenie systemu zarządzania jakością kształcenia

więcej o 4.1. Mapa procesów