Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zadania i Cele

Wydziałowego Zespołu Doskonalenia Jakości Kształcenia

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zadania i cele Wydziałowego Zespółu Doskonalenia Jakości Kształcenia

Zgodnie z zasadami przyjętymi w Zarządzeniu nr 36 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 8 czerwca 2010 roku w sprawie: zasad i metod wdrażania Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia, za politykę projakościową Uniwersytetu odpowiada Stała Senacka Komisja ds. Nauczania i Stała Rektorska Komisja ds. Rozwoju Dydaktyki i Jakości Kształcenia UJ. Na poziomie ogólnouniwersyteckim, za wdrażanie systemu zapewnienia jakości odpowiada Uczelniany Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia.

Na poziomie wydziałowym, pod nadzorem Dziekana powoływany jest Wydziałowy Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia, którego działania koordynuje Pełnomocnik ds. doskonalenia jakości kształcenia. Czynności związane z oceną jakości kształcenia podejmuje Pełnomocnik ds. ewaluacji jakości kształcenia, odpowiedzialny za gromadzenie danych oraz sporządzanie raportów z bieżącej oceny dla władz Wydziału. W skład Zespołu, obok nauczycieli akademickich, wchodzą również przedstawiciele pracowników administracji,  studentów i doktorantów.


Do zadań Wydziałowego Zespołu Doskonalenia Jakości Kształcenia należy:

  1. sporządzanie raportów z oceny własnej wydziału w poszczególnych obszarach działalności dydaktycznej wymienionych w § 2 pkt 2 lit. a-f uchwały Senatu UJ nr 33/V/2010 z dnia 26 maja 2010 roku, zgodnie z procedurami i harmonogramem zatwierdzonym przez prorektora UJ ds. dydaktyki i wytycznymi ustalonymi przez Uczelniany Zespół;
  2. opracowanie planów i harmonogramu realizacji działań naprawczych;
  3. inicjowanie działań projakościowych związanych ze specyfiką działalności dydaktycznej prowadzonej na wydziale oraz rekomendowanie ich Uczelnianemu Zespołowi;
  4. inicjowanie i organizowanie działań związanych z podnoszeniem kultury jakości kształcenia w środowisku akademickim;
  5. upowszechnianie najlepszych praktyk dotyczących doskonalenia jakości kształcenia.