Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziekanat ds. pomocy materialnej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Miejsca w domach studenckich na rok akademicki 2018/2019

Miejsca w domach studenckich na rok akademicki 2018/2019 zostaną przyznane w ramach trzech tur składania wniosków:

I tura - w czerwcu: dla wszystkich studentów, poza studentami III roku studiów I stopnia,

II tura – lipiec- sierpień: z pierwszeństwem dla studentów I roku studiów I i II stopnia,

III tura - we wrześniu, nie później niż dzień przed rozpoczęciem kwaterowania: z pierwszeństwem dla studentów I roku studiów I i II stopnia.

Studenci III roku studiów I stopnia powinni złożyć wnioski o przyznanie miejsca w domu studenckim w turze II i III. Wnioski studentów III roku studiów I stopnia złożone w I turze zostaną rozpatrzone w II turze.

Studenci III roku studiów I stopnia powinni złożyć wnioski o przyznanie miejsca w domu studenckim w turze II i III. Wnioski studentów III roku studiów I stopnia złożone w I turze zostaną rozpatrzone w II turze.

Podstawowym kryterium przyznania miejsca w domu studenckim jest wysokość miesięcznego dochodu netto przypadającego na członka rodziny studenta oraz odległość z miejsca zameldowania na pobyt stały do uczelni. Studenci-cudzoziemcy odbywający studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich ubiegają się o miejsce na zasadach obowiązujących obywateli polskich tj. są zobowiązani złożyć oświadczenie o dochodach za 2017 r.


Miejsce w konkretnym domu studenckim przyznawane jest na podstawie liczby punktów uzyskanych przez studenta w oparciu o kryteria szczegółowe, o których mowa w Regulaminie przyznawania miejsc w domach studenckich. 

Przed złożeniem wniosku o przyznanie miejsca w domu studenckim należy w pierwszej kolejności wypełnić w systemie USOSweb (www.usosweb.uj.edu.pl w zakładce Dla wszystkich->Wnioski) oświadczenie o dochodach. Sytuację materialną rodziny studenta dokumentuje się i ustala w oparciu o zasady obowiązujące przy ustalaniu prawa do otrzymywania stypendium socjalnego. Każdy student ubiegający się o przyznanie miejsca w domu studenckim zobowiązany jest dostarczyć:

  • podpisany wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim;
  • dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów szczegółowych, o których mowa w Regulaminie przyznawania miejsc w domach studenckich;
  • oświadczenie o dochodach, wraz z dokumentacją:
  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego dla każdego pełnoletniego członka rodziny studenta i studenta o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2017;
  • zaświadczenia dla każdego pełnoletniego członka rodziny studenta i studenta zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2017;
  • oświadczenia członków rodziny studenta i studenta o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku 2017;
  • inne dokumenty, w zależności od sytuacji rodzinnej i materialnej rodziny studenta np. dokumentujące utratę lub uzyskanie dochodu. Wykaz dokumentacji znajduje się w załączniku nr 2 do zarządzenia nr 105 Rektora UJ z 16 października 2017 r.

Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim wraz z oświadczeniem o dochodach (wydruki z systemu USOSweb) oraz kompletem dokumentacji dotyczącej sytuacji materialnej rodziny studenta należy złożyć u wydziałowego koordynatora ds. pomocy materialnej. Zarejestrowanie wniosku w wersji elektronicznej nie jest wystarczające. 

Studenci-cudzoziemcy, którzy w minionym roku akademickim rozpoczęli naukę w Uniwersytecie Jagiellońskim po raz pierwszy, są zobowiązani kolejne wnioski o miejsce w domu studenckim składać u wydziałowych koordynatorów ds. pomocy materialnej w formie papierowej. Jeśli odbywają studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich wniosek powinien zawierać oświadczenie o dochodach za 2017 r.

Zgodnie z § 4 ust. 3 Regulaminu przyznawania studentom miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego student nie może otrzymać miejsca w domu studenckim, jeżeli jest zameldowany na pobyt stały na terenie gminy miejskiej Kraków lub gmin ościennych: Zielonki, Michałowice, Kocmyrzów-Luborzyca, Igołomia-Wawrzeńczyce, Niepołomice, Wieliczka, Świątniki Górne, Mogilany, Skawina, Liszki, Zabierzów, Wielka Wieś. W trakcie składania wniosku należy zweryfikować poprawność danych zapisanych w systemie USOSweb i w razie konieczności poprosić o zmianę adresu w sekretariacie studenckim.

 

Lista akademików

Dom Studencki Nawojka

ul. Reymonta 11
30-059 Kraków
centrala: (12) 378 11 00
administracja: (12) 378 13 00
fax: (12) 633 55 48

Dom Studencki Żaczek

al. 3 Maja 5
30-063 Kraków
centrala: (12) 622 11 00
administracja: (12) 622 13 00

Dom Studencki Bydgoska

ul. Bydgoska 19
30-056 Kraków
centrala: (12) 363 61 00
administracja: (12) 363 63 00

Dom Studencki Piast

ul. Piastowska 47
30-067 Kraków
centrala: (12) 622 31 00
administracja: (12) 622 33 00

Dom Studencki Bursa Jagiellońska

ul. Śliska 14
30-516 Kraków
centrala: (12) 656 12 66
administracja: wew. 101
fax: wew. 105

Dom Studencki Kamionka

ul. Kamionka 11
30-586 Kraków
tel.: (12) 641 64 15
fax: (12) 641 64 15

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sekretariat ds. pomocy materialnej WZiKS

mgr Renata Młynarczyk
specjalista

pomoc materialna dla studentów i doktorantów
p. 0.218, tel. +48/012/664 5589, e-mail: renata.mlynarczyk@uj.edu.pl

Instytuty:
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Instytut Kultury
Instytut Psychologii Stosowanej
Instytut Sztuk Audiowizualnych
Katedra Lingwistyki Komputerowej
doktoranci

 

mgr Anna Orchel
starszy referent

pomoc materialna dla studentów
p. 0.218, tel. +48/012/664 5935, e-mail: a.orchel@uj.edu.pl

Instytuty:
Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Instytut Przedsiębiorczości
Instytut Spraw Publicznych

Rejestracja do obsługi przez sekretariat ds. pomocy materialnej WZKiS