Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zespół ds. stypendiów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

STYPENDIUM SOCJALNE- ZMIANY 2019/2020

Student z dochodem poniżej 528 zł/osoba przedstawia zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej potwierdzające trudną sytuację dochodową i majątkową.

W przypadku braku zaświadczenie z MOPS z uzasadnionych powodów, student ma obowiązek załączyć oświadczenie o sytuacji majątkowej i dochodowej rodziny ( dokument do pobrania ze strony https://ksztalcenie.uj.edu.pl/akty-prawne/pomoc-materialna )wraz z dokumentami potwierdzającymi źródła utrzymania studenta i rodziny.

Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości w szczególnych sytuacjach

1. zasiłki stałe lub okresowe (nie celowe, nazwy własne, inne zasiłki np. pielęgnacyjny, 500+, mimo, że wypłacane stale nie są zasiłkiem stałym)

2. sieroctwo, półsieroctwo studenta do 25 roku życia

3. Udokumentowane inne szczególne okoliczności

 

BRAK możliwości otrzymania zwiększenia z powodu zamieszkania w domu studenckim lub innym obiekcie.

 

 

Zmiany dotyczące wymaganych dokumentów do wniosku o stypendium socjalne w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 86-95)

 

STYPENDIUM MINISTRA

Informacje ogólne

Na podstawie art. 359 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce stypendium ministra może otrzymać student wykazujący się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami, lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi. Stypendium przyznaje minister na wniosek rektora i jest ono przyznawane na rok akademicki. 

Szczegółowe kryteria i tryb przyznawania oraz sposób wypłacania tego stypendium w roku akademickim 2019/2020 reguluje Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz. U. 2019 r., poz. 658).

Stypendium na dany rok akademicki może być przyznane studentowi, który zaliczył rok studiów w poprzednim roku akademickim i uzyskał w danym roku akademickim wpis na kolejny rok studiów przewidziany w planie studiów albo został przyjęty na studia drugiego stopnia.

Ocena wniosków

Przy ocenie wniosków o przyznanie stypendiów dla studentów bierze się pod uwagę znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami lub znaczące osiągnięcia sportowe, uzyskane w okresie studiów od dnia:

 • rozpoczęcia studiów – w przypadku studenta studiów pierwszego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich,
 • rozpoczęcia studiów pierwszego stopnia poprzedzających studia drugiego stopnia – w przypadku studenta studiów drugiego stopnia,
 • 1 października roku akademickiego, w którym studentowi przyznano ostatnie stypendium dla studentów albo stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym

– do dnia 30 września roku, w którym złożono wniosek, z wyłączeniem okresów urlopów od zajęć lub innych przerw udzielonych zgodnie z regulaminem studiów.

Za znaczące osiągnięcia naukowe studenta uważa się:

 • autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej lub rozdziału w monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo ujęte w wykazie wydawnictw sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, ujętych w wykazie tych czasopism i materiałów sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy; 
 • znaczący udział w projekcie badawczym o wysokim poziomie innowacyjności, realizowanym przez uczelnię, w której student odbywa lub odbywał kształcenie, w tym udział w projekcie badawczym finansowanym w ramach konkursu ogólnopolskiego lub międzynarodowego;
 • autorstwo i wygłoszenie referatu naukowego dotyczącego badań naukowych o wysokim poziomie innowacyjności na ogólnopolskiej lub międzynarodowej konferencji naukowej o wysokim prestiżu zorganizowanej przez podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, zagraniczną uczelnię lub zagraniczną instytucję naukową;
 • uzyskanie nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie o wysokim prestiżu i o zasięgu międzynarodowym, w którym uczestniczyli studenci uczelni co najmniej z pięciu państw, z wyłączeniem konkursów organizowanych w ramach międzynarodowych konferencji naukowych.

Za znaczące osiągnięcia artystyczne studenta uważa się:

 • autorstwo lub wykonanie utworu muzycznego lub innej formy muzycznej zaprezentowanych na przeglądzie, festiwalu lub koncercie o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu;
 • autorstwo lub znaczący wkład autorski utworów muzycznych nagranych na płycie wydanej przez firmę producencką o wysokim prestiżu;
 • znaczący udział w powstaniu utworu audiowizualnego, w tym filmowego, zaprezentowanego na przeglądzie lub festiwalu o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu lub w obiegu kinowym lub telewizyjnym, w tym reżyseria, montaż, autorstwo scenografii lub zdjęć, odegranie pierwszo- lub drugoplanowej roli;
 • znaczący udział w powstaniu spektaklu teatralnego, operowego, operetkowego, baletowego lub musicalowego, zaprezentowanego na przeglądzie lub festiwalu o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu lub w obiegu telewizyjnym, w tym reżyseria, autorstwo scenografii, odegranie pierwszo- lub drugoplanowej roli;
 • autorstwo formy choreograficznej zaprezentowanej na przeglądzie lub festiwalu o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu lub w obiegu telewizyjnym;
 • autorstwo dzieła plastycznego lub architektonicznego zaprezentowanego na wystawie lub w galerii o wysokim prestiżu albo w przestrzeni publicznej;
 • indywidualna autorska wystawa plastyczna zorganizowana przez instytucję kultury o wysokim prestiżu;
 • uzyskanie nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie, na przeglądzie lub festiwalu muzycznym, teatralnym, filmowym, plastycznym lub architektonicznym o wysokim prestiżu i o zasięgu międzynarodowym.

Za znaczące osiągnięcia sportowe studenta uważa się zajęcie w:

 • sportach olimpijskich, paraolimpijskich lub objętych programem igrzysk głuchych, w rywalizacji indywidualnej albo drużynowej, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, co najmniej:

a) szesnastego miejsca w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich lub igrzyskach głuchych,

b) ósmego miejsca w mistrzostwach świata,

c) szóstego miejsca w mistrzostwach Europy,

d) trzeciego miejsca w młodzieżowych mistrzostwach świata lub Europy,

e) pierwszego miejsca w mistrzostwach Polski rozgrywanych w kategorii seniora,

f) miejsca, o którym mowa w lit. b-e, w zawodach organizowanych dla osób niepełnosprawnych;

 • rywalizacji indywidualnej albo drużynowej w sportach, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, co najmniej trzeciego miejsca w:

a) uniwersjadzie,

b) akademickich mistrzostwach świata,

c) akademickich mistrzostwach Europy,

d) Europejskich Igrzyskach Studentów.

Procedura składania wniosków

Nabór wniosków na rok akademicki 2019/2020 trwa do 1 października. W trakcie uzupełniania wniosków należy podać szczegółowe informacje dotyczące osiągnięć oraz załączyć skany dokumentów potwierdzających osiągnięcia.

Do wydziałowego koordynatora ds. pomocy materialnej należy dostarczyć: wydrukowane zgłoszenie kandydatury i podpisane oświadczenie dotyczące zgody na zamieszczenie danych osobowych w zbiorze danych MNiSW oraz zgodności podanych danych ze stanem faktycznym (nie ma konieczności dostarczania oryginałów i/lub wydruków dokumentów potwierdzających osiągnięcia).

W przypadku zgłoszenia:

 • współautorstwa monografii naukowej lub rozdziału w monografii naukowej,
 • współautorstwa artykułu,
 • udziału w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie
do zgłoszenia kandydatury należy dołączyć oświadczenia określające wkład Wnioskodawcy w dane osiągnięcie. Przykładowe wzory oświadczeń są dostępne tutaj.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zespół ds. stypendiów

mgr Renata Młynarczyk
p. 0.218, tel. +48/012/664 5589, e-mail: renata.mlynarczyk@uj.edu.pl
adres: ul. prof. St. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków

Instytuty:
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej
Instytut Kultury
Instytut Psychologii Stosowanej
Instytut Spraw Publicznych
doktoranci


mgr Anna Orchel

w zastępstwie: mgr Stanisław Krzysztofek
p. 0.218, tel. +48/012/664 5935, e-mail: wziks.stypendia@uj.edu.pl
adres: ul. prof. St. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków

Instytuty:
Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Instytut Przedsiębiorczości
Instytut Sztuk Audiowizualnych
Instytut Studiów Informacyjnych
Katedra Lingwistyki Komputerowej