Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wydarzenia

archiwum

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Multidyscyplinarna konferencja naukowa "Teoria kultury wobec realizmu spekulatywnego" - 6-7 listopada 2015

Termin: 6-7 listopada 2015
Miejsce: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, ul. Prof. Łojasiewicza 4
Organizator: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ; Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych UJ


Multidyscyplinarna konferencja naukowa

 

Zapraszamy do udziału w multidyscyplinarnej konferencji naukowej
 

Teoria kultury

wobec realizmu spekulatywnego
 

Uniwersytet Jagielloński, 6-7 listopada
 

gość specjalny:

Levi R. Bryant


konferencji towarzyszyć będą warsztaty dla studentów i doktorantów

prowadzone  przez Leviego R. Bryanta


Ostatnie dekady w humanistyce krytycznej upłynęły pod szyldem powrotu do materialności. Kryzys ekologiczny, napięcia w obrębie systemu kapitalistycznego i wyczerpanie się energii poststrukturalizmu wyprowadziły materię z tekstualnej banicji, a skompromitowany poza-tekst zaczął domagać się uznania swojego istnienia. Teoria krytyczna XX wieku organizowała debatę polityczną wokół zagadnień epistemologicznych, tropiąc zakamuflowaną przemoc zuchwałych projektów ontologicznych. Tendencje materialistyczne, coraz silniej obecne w humanistyce XXI wieku, wprowadzają metafizykę na nowo w obszar refleksji politycznej, inaczej rozkładając akcenty w dotychczasowej debacie nad statusem teorii krytycznej.  Wydaje się, że żaden z nowych nurtów w refleksji materialistycznej nie wygenerował tylu kontrowersji, co realizm spekulatywny (object-oriented philosophy). W ramach naszej konferencji chcemy rozważyć, na ile ustalenia OOP mogą stać się punktem wyjścia dla nauk o kulturze.

Realizm spekulatywny wydaje się najbardziej radykalną i obiecującą próbą przekroczenia poststrukturalizmu. Źródeł nurtu można szukać w pracach A. Badiou, Q. Meillasoux, a inspiracji m.in. u M. Heideggera oraz, co warto podkreślić, w pracach K. Twardowskiego. Realiści spekulatywni (m.in. A. Toscano, G. Harman, L. R. Bryant, I. Bogost, R. Brassier) unieważniają podstawową relację, która od czasów Kanta, organizuje filozoficzne debaty dotyczące naszego myślenia o rzeczywistości: relację podmiot-świat. Wprowadzają pojęcie przedmiotu, którym może być zarówno człowiek, pegaz, atom, Unia Europejska, kubek czy serial telewizyjny. Odrzucając filozofię dostępu, pytają więc o istotę przedmiotu. Zamiast pytać „jak nasze poznanie konstruuje świat / rzeczy?", pytają o rzeczy same w sobie. Tym samym domeną ich rozważań jest ontologia, a celem zbudowanie przekonującej materialistycznej metafizyki.

Realiści spekulatywni uznają zatem istnienie rzeczywistych przedmiotów, niezależnych od naszej woli i poznania oraz proponują kilka modeli eksplikacyjnych. Łączy je założenie o koniecznym istnieniu i symultanicznym wycofaniu substancji rzeczywistej z domeny świata zmysłowego, różni rozłożenie akcentów. Odrzucając podmiot jako dominującą kategorię, realiści spekulatywni uznają człowieka za jeden z przedmiotów, chociaż jest to przedmiot bardziej złożony. Antyhumanizm realizmu spekulatywnego pozwala więc umiejscowić to przedsięwzięcie w kręgu szeroko rozumianej posthumanistyki, w bliskim sąsiedztwie teorii aktora-sieci czy STSów (science, technology and society studies).

Teoretyczne ambicje realistów spekulatywnych mierzą wysoko: formułowana przez nich teoria miałaby być nowym modelem standardowym. Podczas naszej konferencji chcemy krytycznie przedyskutować propozycje OOP i uzgodnić z naukami o kulturze. Interesujące nas zagadnienia to:

—  jakie teoretyczne konsekwencje nauki o kulturze mogą wyciągnąć z postulatów formułowanych przez realistów spekulatywnych?

— realizm spekulatywny a teoria aktora-sieci w naukach o kulturze;

— teoria kultury wobec nowego materializmu;

— "estetyka jako filozofia pierwsza" — doświadczenie estetyczne wobec nowego materializmu

— realizm spekulatywny jako podstawa posthumanistycznej teorii kultury;

— krytyka realizmu spekulatywnego — czy OOP nie okaże się humbugiem teorii?

— OOP a materialistyczna teoria mediów

— OOP a filozofia nauki i technologii;

— OOP jako projekt emancypacyjny — kontynuacja czy odrzucenie wrażliwości postrstrukturalistycznej?

 

Konferencja podzielona zostanie na dwie części: obrady plenarne oraz część warsztatowo-seminaryjną. W dzień pierwszy planujemy wystąpienia zgrupowane w panelach tematycznych. Obrady odbędą się w językach polskim i angielskim. Dzień drugi to warsztaty poświęcone realizmowi spekulatywnemu skierowane do studentów i studentek studiów magisterskich oraz doktorantów i doktorantek. Warsztaty prowadzone będą w języku angielskim.

 

Opłata konferencyjna wynosi:

200 PLN dla pracowników naukowych

100 PLN dla doktorantów i doktorantek

 

Ponadto przewidujemy zwolnienie z opłaty dla pracowników naukowych, którzy zatrudnieni są na umowach śmieciowych i nie mogą uzyskać dofinansowania z uczelni, przy której są afiliowani.

 

Na zgłoszenia czekamy do 11 października 2015

informacja o przyjęciu abstrakty 15 października 2015

Wniesienie opłaty konferencyjnej do 31 października 2015

 

Organizatorzy:

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych UJ

 

Konferencja odbywa się dzięki wsparciu finansowemu Gminy Miejskiej Kraków

 

Komitet organizacyjny:

mgr Michał Gulik, dr Samuel Nowak — realizm.spekulatywny@gmail.com

 

//

formularz zgłoszenia na konferencję (preferowanym językiem konferencji będzie j. angielski, przewidujemy także sesję w j. polskim)

imię, nazwisko, stopień naukowy

 

adres e-mail, telefon

 

temat wystąpienia

 

abstrakt (600-1200 znaków + 2 pozycje bibliografii)

//

 

 

formularz zgłoszenia na warsztaty

 

imię, nazwisko, stopień naukowy

 

adres e-mail, telefon

 

zainteresowania badawcze (3-5)

 

tytuł i abstrakt pracy magisterskiej lub doktorskiej (600-1400 znaków)

 

 

Zgłoszenia oraz pytania prosimy wysyłać pod adres:

realizm.spekulatywny@gmail.com

 

teoria kultury wobec realizmu spekulatywnego.pdf