Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dokumenty do Pobrania

Otwieranie przewodu doktorskiego

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zapraszamy na UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Otwieranie przewodu doktorskiego

Zasady otwierania przewodu doktorskiego

Zasady otwierania przewodu doktorskiego

Szczegółowe zasady otwierania i prowadzenia przewodu doktorskiego

na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ
uchwała Rady Wydziału nr 6/V/2015/2016 z dnia 3 lutego 2016 r.

Podstawa:

USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki [Dz.U. 2003 nr 65 poz. 595 z późn. zmian.]

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2016 r.poz.882 i 1311).

 

 1. Powołanie stałych Komisji Wydziałowych ds. Wszczynania Przewodów Doktorskich (zwanych dalej Komisjami Wydziałowymi)
  1. Rada WZiKS UJ, na wniosek Dziekana WZiKS UJ, powołuje stałe Komisje Wydziałowe.  W ich skład wchodzą przedstawiciele dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których zakresie WZiKS UJ posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora.
  2. Na czele każdej Komisji Wydziałowej stoi Dziekan.
  3. W skład Komisji Wydziałowej właściwej dla danej dziedziny nauki i dyscypliny naukowej wchodzą członkowie Rady WZiKS UJ, zaliczający się do minimum kadrowego do nadawania stopnia naukowego doktora w tej dziedzinie i dyscyplinie naukowej.
  4. Liczba Komisji Wydziałowych odpowiada liczbie uprawnień WZiKS UJ do nadawania stopnia naukowego doktora.
  5. Do zadań stałych Komisji Wydziałowych należy opiniowanie wniosków osób ubiegających się o wszczęcie przewodu doktorskiego na WZiKS UJ (zwanych dalej kandydatami). Pisemne opinie wydawane przez stałe Komisje Wydziałowe dotyczą: tematu, koncepcji, metod i technik badawczych oraz zgodności rozprawy doktorskiej z dziedziną nauki i dyscypliną naukową, w której kandydat ubiega się o uzyskanie stopnia naukowego doktora.
    

Procedura wszczynania przewodu doktorskiego przez Radę Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ:

 1. Kandydat składa do Dziekana WZiKS UJ pisemny wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego. Do wniosku należy dołączyć:
  1. poświadczoną przez jednostkę organizacyjną przeprowadzającą przewód doktorski kopię dokumentu stwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra lub innego równorzędnego albo kopię dokumentu potwierdzającego uzyskanie statusu beneficjenta programu „Diamentowy Grant";
  2. propozycję osoby do pełnienia funkcji promotora, ewentualnie propozycję osób do pełnienia funkcji drugiego promotora, kopromotora lub promotora pomocniczego;
  3.  propozycję tematu i koncepcję rozprawy doktorskiej ze wskazaniem obszaru wiedzy, dziedziny nauki i dyscypliny naukowej, w zakresie których ma być otwarty przewód doktorski dodatkowej (opis przedmiotu i celu rozprawy, uzasadnienie ważności i celowości podejmowanej tematyki, przedstawienie głównych tez rozprawy, metod i technik badawczych, określenie przewidywanych rezultatów rozprawy doktorskiej) oraz dyscypliny dodatkowej;
  4. wykaz prac naukowych i twórczych prac zawodowych oraz informację o działalności popularyzującej naukę (posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym wymienionym w wykazie czasopism naukowych ogłoszonym przez ministra właściwego do spraw nauki);
  5. opinię opiekuna naukowego zawierającą jego zgodę na przyjęcie roli promotora oraz określenie dziedziny nauki i dyscypliny naukowej, w której kandydat zamierza uzyskać stopień naukowy doktora (zgodne z uprawnieniami WZiKS UJ), a także wskazanie dyscypliny dodatkowej;
  6. oświadczenie, czy uprzednio kandydat ubiegał się o nadanie stopnia naukowego doktora; w przypadku uprzedniego ubiegania się - informację o przebiegu przewodu doktorskiego;
  7. zobowiązanie pokrycia kosztów przewodu doktorskiego w przypadku, gdy kandydat nie jest studentem studiów stacjonarnych III stopnia prowadzonych przez WZiKS UJ;
  8. dodatkowo kandydat może przedstawić:
   1. kopię certyfikatu potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego (zgodnie z załącznikiem nr 1 doRozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r.;
   2. wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym języku niż język polski; w takim przypadku obowiązkowe jest przedstawienie certyfikatu lub udokumentowanego oświadczenia potwierdzającego biegłą znajomość tego języka przez kandydata oraz osoby wskazane do pełnienia funkcji promotora, drugiego promotora, kopromotora i promotora pomocniczego.
  9. Dziekan kieruje wniosek kandydata do Komisji Wydziałowej z tej dziedziny nauki i dyscypliny naukowej, w której ramach ma być wszczęty przewód doktorski.
  10. Dziekan wyznacza termin oraz miejsce prezentacji koncepcji rozprawy doktorskiej. Prezentacja tej koncepcji przed Komisją Wydziałową odbywa się przy udziale opiekuna naukowego kandydata, a także osób wskazanych do pełnienia funkcji promotora, drugiego promotora, kopromotora i promotora pomocniczego.
  11. Komisja Wydziałowa przyjmuje opinię w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Komisji.
  12. Pisemne opinie Członków Komisji Wydziałowej dotyczące tematu i koncepcji rozprawy doktorskiej, a także zgodności rozprawy doktorskiej z dziedziną nauki i dyscypliną naukową,  w której kandydat ubiega się o uzyskanie stopnia doktora mogą być udostępnione kandydatowi oraz opiekunowi naukowemu za zgodą Dziekana WZiKS UJ.
  13. Opinia  Komisji Wydziałowej wraz z wynikami głosowania powinna być przedstawiona Dziekanowi WZiKS UJ nie później niż po upływie dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku.


 

 1. Decyzja w sprawie umieszczenia wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego w porządku Rady WZiKS UJ
  1. Dziekan podejmuje decyzję o umieszczeniu wniosku o wszczęcie przewodu w porządku obrad Rady WZiKS UJ, na podstawie pozytywnej opinii Komisji Wydziałowej.
  2. Rada Wydziału podejmuje uchwałę o wszczęciu przewodu doktorskiego i wyznacza promotora i ewentualnie drugiego promotora, kopromotora lub promotora pomocniczego.
    
 2. Powołanie Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich
 3. Rada Wydziału ZiKS na wniosek Dziekana powołuje odrębne Komisje Egzaminacyjne przeprowadzające egzaminy doktorskie w zakresie:
 4. dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej – w składzie co najmniej czterech osób posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w zakresie tej dyscypliny naukowej, w tym promotora (albo promotora i kopromotora);
 5. dyscypliny dodatkowej – w składzie co najmniej trzech osób, z których co najmniej jedna posiada tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w zakresie tej dyscypliny naukowej;
 6. nowożytnego języka obcego – w składzie co najmniej trzech osób, z których co najmniej jedna naucza tego języka w szkole wyższej, a pozostałe posiadają co najmniej stopień doktora.
 7. Terminy egzaminów doktorskich wyznacza Dziekan.
 8. Komisje Egzaminacyjne sporządzają protokoły z przeprowadzonych egzaminów.
 9. Doktorant składa egzaminy doktorskie (z dyscypliny dodatkowej oraz z nowożytnego języka obcego) przed złożeniem rozprawy doktorskiej.
   
 10. Powołanie recenzentów
 11. Kandydat przedkłada promotorowi rozprawę doktorską (trzy oprawione egzemplarze pracy; jeden egzemplarz drukowany dwustronnie - niezszywany; streszczenie rozprawy w formie papierowej i  z kopiami tych dokumentów zapisanymi na nośniku informatycznym wraz z rozprawą doktorską, rozprawa powinna być opatrzona streszczeniem w języku angielskim, a rozprawa doktorska przygotowana w języku obcym również streszczeniem w języku polskim; oświadczenie, że rozprawa na informatycznym nośniku jest identyczna z wersją wydrukowaną;  oświadczenie, że rozprawa jest napisana samodzielnie; dwa załączniki zgodnie z Zarządzeniem Rektora UJ nr 45 z dnia 12 czerwca 2006 r.).
 12. Promotor przedstawia Dziekanowi WZiKS rozprawę doktorską wraz ze swoją pisemną opinią oraz ewentualnymi oświadczeniami współautorów pracy zbiorowej, opiniami drugiego promotora lub kopromotora.
 13. W przypadku gdy rozprawę doktorską stanowi samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej, kandydat przedkłada oświadczenia wszystkich jej współautorów określające indywidualny wkład każdego z nich w jej powstanie. W przypadku, gdy praca zbiorowa ma więcej niż pięciu współautorów, kandydat przedkłada oświadczenie określające jego indywidualny wkład w powstanie tej pracy oraz oświadczenia co najmniej czterech pozostałych współautorów.
 14. Dziekan po zasięgnięciu opinii właściwej Komisji Wydziałowej podejmuje decyzje o przedstawieniu Radzie Wydziału propozycji w zakresie wyboru recenzentów.
 15. Rada Wydziału ZiKS, na wniosek Dziekana, powołuje co najmniej dwóch recenzentów.
   
 16. Powołanie Komisji Doktorskiej

 1.Rada Wydziału ZiKS, na wniosek Dziekana, powołuje Komisję Doktorską, w skład której wchodzi co najmniej czterech członków posiadających tytuł profesora w zakresie dziedziny lub stopień doktora habilitowanego w zakresie dyscypliny naukowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej albo pokrewnej dyscypliny naukowej delegowanych przez właściwą Komisję Wydziałową w tym promotora, drugiego promotora lub kopromotora w przypadku ich powołania).

2. Rada Wydziału ZiKS, na wniosek Dziekana, powołuje odrębną Komisję Doktorską do przyjęcia rozprawy doktorskiej i jej dopuszczenia do publicznej obrony oraz przyjęcia publicznej obrony, w skład której wchodzi co najmniej siedmiu członków posiadających tytuł profesora w zakresie dziedziny lub stopień doktora habilitowanego w zakresie dyscypliny naukowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej albo pokrewnej dyscypliny naukowej delegowanych przez właściwą Komisję Wydziałową w tym promotora, drugiego promotora lub kopromotora (w przypadku ich powołania), a także recenzentów rozprawy doktorskiej.

3. Komisja Doktorska jest uprawniona do podejmowania uchwał o przyjęciu rozprawy doktorskiej i dopuszczeniu jej do publicznej obrony oraz o przyjęciu publicznej obrony rozprawy doktorskiej.

4. W przypadku nieprzyjęcia rozprawy doktorskiej i niedopuszczenia jej do obrony Komisja Doktorska przedstawia sprawę wraz z uzasadnieniem Radzie Wydziału ZiKS UJ, która podejmuje uchwałę w tej sprawie.

Nadanie stopnia doktora

 1. Obrona odbywa się na otwartym posiedzeniu Komisji doktorskiej. W posiedzeniu bierze udział co najmniej jeden recenzent i promotor. W posiedzeniu mogą brać udział również: drugi promotor, kopromotor i promotor pomocniczy.
 2. Po zakończeniu obrony Komisja Doktorska na posiedzeniu niejawnym w głosowaniu tajnym podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej, z tym że uchwałę w sprawie odmowy przyjęcia obrony doktorskiej komisja doktorska przedstawia wraz z uzasadnieniem Radzie Wydziału.
 3. Komisja Doktorska przygotowuje projekt uchwały w sprawie nadania stopnia doktora.
 4. Rada Wydziału podejmuje uchwałę w sprawie nadania stopnia doktora.

Wydziałowe Komisje do spraw wszczynania przewodów doktorskich oraz opiniowania wniosków o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego

Załącznik nr 1                                                    01 kwietnia 2017 r.

 

 Dziedzina: Nauki Humanistyczne

Dyscyplina: Nauki o Sztuce

1.

Prodziekan, prof. dr hab. Marek Bugdol – Przewodniczący

2.

prof. dr hab. Krzysztof Loska

3.

prof. dr hab. Tadeusz Lubelski

4.

prof. dr hab. Andrzej Pitrus

5.

prof. dr hab. Łukasz Plesnar

6.

prof. dr hab. Krzysztof Pleśniarowicz

7.

prof. dr hab. Grażyna Stach

8.

prof. dr hab. Eugeniusz Wilk

9.

dr hab. Jacek Ostaszewski, prof. UJ

10.

dr hab. Małgorzata Radkiewicz, prof. UJ

11.

dr hab. Łucja Demby

12.

dr hab. Jadwiga Hučková

13.

dr hab. Iwona Kolasińska-Pasterczyk

14.

dr hab. Anna Nacher

15.

dr hab. Iwona Sowińska

16.

dr hab. Rafał Syska

17.

dr hab. Joanna Wojnicka

 

 

Dziedzina: Nauki Humanistyczne

Dyscyplina: Nauki o Zarządzaniu

1.

Prodziekan, prof. dr hab. Marek Bugdol – Przewodniczący

2.

prof. dr hab. Bogusław Nierenberg

3.

prof. dr hab. Grażyna Prawelska-Skrzypek

4.

dr hab. Grzegorz Baran

5.

dr hab. Katarzyna Barańska

6.

dr hab. Roman Batko, prof. UJ

7.

dr hab. Jarema Batorski

8.

dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska

9.

dr hab. Zbysław Dobrowolski, prof. UJ

10.

dr hab. Roman Dorczak

11.

dr hab. Łukasz Gaweł

12.

dr. hab. Jan Jacko

13.

dr hab. Jan Kreft

14.

dr hab. Rafał Maciąg

15.

dr hab. Grzegorz Mazurkiewicz

16.

dr hab. Jerzy Rosiński

 

Wydziałowe Komisje do spraw wszczynania przewodów doktorskich

 

 Dziedzina: Nauki Humanistyczne

Dyscyplina: Bibliologia i Informatologia

1.

Prodziekan, prof. dr hab. Marek Bugdol – Przewodniczący

2.

prof. dr hab. Wiesław Babik

3.

prof. dr hab. Wiesław Lubaszewski

4.

prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk

5.

dr hab. Anna Gruca

6.

dr hab. Dorota Korwin-Piotrowska

7.

dr hab. Marek Nahotko

8.

dr hab. Diana Pietruch-Reizes

9.

dr hab. Maria Próchnicka

10.

dr hab. Remigiusz Sapa

 

 

Dziedzina: Nauki Ekonomiczne

Dyscyplina: Nauki o Zarządzaniu

1.

Prodziekan, prof. dr hab. Marek Bugdol – Przewodniczący

2.

prof. dr hab. Małgorzata Bednarczyk

3.

prof. dr hab. Monika Kostera

4.

prof. dr hab. Barbara Kożuch

5.

prof. dr hab. Zbigniew Makieła

6.

prof. dr hab. inż. Aleksander Noworól

7.

prof. dr hab. Jan Stępniewski

8.

prof. dr hab. Łukasz Sułkowski

9.

dr hab. Wiktor Adamus, prof. UJ

10.

dr hab. Piotr Jedynak, prof. UJ

11.

dr hab. Barbara Fryzeł

12.

dr hab. Marta Najda-Janoszka

13.

dr hab. Grzegorz Sroślak

14.

dr hab. Ewa Wszendybył-Skulska

 

 

Dziedzina: Nauki Ekonomiczne

Dyscyplina: Ekonomia

1.

Prodziekan, prof. dr hab. Marek Bugdol – Przewodniczący

2.

prof. dr hab. Ewa Okoń- Horodyńska

3.

prof. dr hab. Tomasz Tokarski

4.

prof. dr hab. Anna Ząbkowicz

5.

dr hab. Krzysztof Berbeka, prof. UJ

6.

dr. hab. Waldemar Florczak, prof. UJ

7.

dr hab. Marta Gancarczyk

8.

dr hab. Adam Krawiec

9.

dr hab. Artur Piaszczyk

10.

dr hab. Anna Zachorowska-Mazurkiewicz

 

 

Dziedzina: Nauki Społeczne

Dyscyplina: Nauki o Mediach

1.

Prodziekan, prof. dr hab. Marek Bugdol – Przewodniczący

2.

prof. dr hab. Maciej Kawka

3.

prof. dr hab. Teresa Sasińska-Klas

4.

dr hab. Marzena Barańska

5.

dr hab. Ryszard Filas

6.

dr hab. Jarosław Flis

7.

dr hab. Agnieszka Hess

8.

dr hab. Wojciech Kajtoch

9.

dr hab. Andrzej Kaliszewski

10.

dr hab. Beata Klimkiewicz

11.

dr hab. Małgorzata Lisowska-Magdziarz

12.

dr hab. Andrzej Nowosad

13.

dr hab. Magdalena Szpunar

 

 

Dziedzina: Nauki Społeczne

Dyscyplina: Psychologia

1.

Prodziekan, prof. dr hab. Marek Bugdol – Przewodniczący

2.

prof. dr hab. Tadeusz Marek

3.

dr hab. Józef Maciuszek, prof. UJ

4.

dr hab. Bernadetta Izydorczyk

5.

dr hab. Halszka Kontrymowicz-Ogińska

6.

dr hab. Czesław Noworol

7.

dr hab. Tadeusz Ostrowski

8.

dr hab. Przemysław Piotrowski

9.

dr hab. Sławomir Śpiewak

10.

dr hab. Joanna Trzópek

11.

dr hab. Antoni Wontorczyk

 

 

Wymagane dokumenty

Kandydat składa do Dziekana WZiKS UJ

 1. pisemny wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego: 
   
 2. oryginał albo poświadczoną przez jednostkę organizacyjną przeprowadzającą przewód doktorski kopię dokumentu stwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra lub innego równorzędnego (w przypadku uzyskania „Diamentowego Grantu" w ramach programu ustanowionego przez ministra właściwego do spraw nauki - dokumentu stwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego licencjata lub równorzędnego);
   
 3. proponowany temat i koncepcję rozprawy doktorskiej (opis przedmiotu i celu rozprawy, uzasadnienie ważności i celowości podejmowanej tematyki, przedstawienie głównych tez rozprawy, metod i technik badawczych, określenie przewidywanych rezultatów rozprawy doktorskiej);
   
 4. wykaz prac naukowych i twórczych prac zawodowych oraz informację o działalności popularyzującej naukę;
   
 5. opinię opiekuna naukowego zawierającą jego zgodę na przyjęcie roli promotora oraz określenie dziedziny nauki i dyscypliny naukowej, w której kandydat zamierza uzyskać stopień naukowy doktora (zgodne z uprawnieniami WZiKS UJ), a także wskazanie dyscypliny dodatkowej;
   
 6. w przypadku wniosku o wyznaczenie promotora pomocniczego należy dołączyć:
  1. oświadczenie kandydata do pełnienia funkcji promotora pomocniczego;
  2. oświadczenie opiekuna naukowego;
  3. opinia promotora o kandydacie na promotora pomocniczego;
  4. zakres zadań promotora pomocniczego;
    
 7. oświadczenie, czy uprzednio kandydat ubiegał się o nadanie stopnia naukowego doktora w tej samej dyscyplinie; w przypadku uprzedniego ubiegania się - informację o przebiegu przewodu doktorskiego;
   
 8. oświadczenie dotyczące certyfikatu potwierdzającego znajomość nowożytnego języka obcego (zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. lub deklaracji o przystąpieniu do egzaminu doktorskiego z języka obcego;
   
 9. zobowiązanie pokrycia kosztów przewodu doktorskiego w przypadku, gdy kandydat nie jest studentem studiów stacjonarnych III stopnia prowadzonych przez WZiKS UJ;
   
 10. dodatkowo kandydat może przedstawić:

wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym języku niż język polski; w takim przypadku przedstawienie certyfikatu lub udokumentowanego oświadczenia potwierdzającego biegłą znajomość tego języka przez kandydata i opiekuna naukowego jest obowiązkowe.

Karta informacyjna x 15 sztuk (tylko na jednej kartce - druk dwustronny)

Pierwsza strona:

 • dane osobowe (imię i nazwisko),
 • wykształcenie (począwszy od rozpoczęcia studiów wyższych),
 • spis publikacji,
 • doświadczenie zawodowe (np. dydaktyczne),
 • udział w konferencjach (bierny/czynny),
 • staże i stypendia naukowe,
 • udział w projektach badawczych).

 

Druga strona:

 • dane opiekuna naukowego (promotora),
 • tytuł pracy,
 • zakreślenie obszaru badawczego (krótkie uzasadnienie wyboru tematu),
 • cel pracy,
 • problemy badawcze (hipotezy),
 • metody badań,
 • plan pracy (opis konstrukcji dysertacji).