Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Praktyki

Studia III stopnia

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zapraszamy na UJ

 Radio UJOT FM

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Praktyki

Zasady zaliczania praktyk dydaktycznych studentom studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2012/13 (doktorantów, którzy rozpoczęli studia w roku 2012/13 i w latach następnych obowiązują zasady zaliczania praktyk sformułowane w programie tych studiów – zob. zakładka „Programy")

Obowiązkiem doktoranta jest odbywanie praktyk dydaktycznych w formie prowadzenia zajęć lub uczestniczenia w ich prowadzeniu, w wymiarze 60 godzin w skali roku akademickiego - w przypadku doktorantów pobierających stypendium doktoranckie i 30 godzin rocznie – dla doktorantów niepobierających stypendium doktoranckiego (UWAGA: od roku akademickiego 2013/14 w wymiarze 30 godzin dla wszystkich doktorantów, dla doktorantów w dziedzinie nauk ekonomicznych w wymiarze 10 godzin)

Kierownik studiów doktoranckich do 30 czerwca każdego roku przekazuje kierownikom jednostek WZiKS oraz opiekunom naukowym/promotorom listę doktorantów zobowiązanych do odbycia praktyk dydaktycznych w następnym roku akademickim.

Przedmiot oraz forma praktyk dydaktycznych jest proponowana przez opiekuna naukowego/ promotora doktoranta w porozumieniu z osobą odpowiedzialną za obsadę zajęć dydaktycznych w jednostce, w której doktorant odbywa praktykę dydaktyczną.

Praktyka dydaktyczna może odbywać się w następujących formach:

  • samodzielnego prowadzenia przez doktoranta zajęć dydaktycznych z przedmiotu uwzględnionego w programie studiów na danym kierunku/na studiach podyplomowych uczestniczenia w prowadzeniu zajęć pod opieką nauczyciela akademickiego, mającego prowadzony przedmiot w obsadzie
  • przygotowania i prowadzenia kursów w trybie kształcenia na odległość, opracowania materiałów dydaktycznych i testów zaliczeniowych
  • sprawowania opieki nad kołem naukowym
  • prowadzenia zajęć z przysposobienia bibliotecznego studentów pierwszych lat studiów na WZiKS lub prowadzenia szkoleń z wyszukiwania informacji w specjalistycznych bazach danych
  • przygotowania i prowadzenia projekcji filmowych.

 

Zaliczenie praktyki dydaktycznej powinno być wpisane w indeksie. Praktykę dydaktyczną zalicza na ocenę opiekun naukowy/promotor doktoranta na podstawie opinii wydanej przez Dyrektora jednostki WZiKS UJ, w której doktorant odbywał praktykę dydaktyczną, opracowanych przez doktoranta konspektów zajęć, wyników hospitacji oraz ocen studentów.