Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ROZWÓJ KOMPETENCJI

ROZWÓJ KOMPETENCJI

Program realizowany jest w ramach działań podejmowanych na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej jako część programu strategicznego „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Dziekan Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej ogłasza nabór wniosków
w ramach działania ROZWÓJ KOMPETENCJI

 

Program realizowany jest w ramach działań podejmowanych na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej jako część programu strategicznego „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” w Uniwersytecie Jagiellońskim.  

 

Adresatki i adresaci naboru:

O wsparcie finansowe mogą wnioskować studentki i studenci studiów I lub II stopnia posiadający w dniu składania projektu status studenta na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

We wniosku wymagane jest wskazanie Opiekuna/Opiekunki projektu – nauczyciela akademickiego zatrudnionego na WZiKS UJ, który wyraził zgodę na objęcie opieką merytoryczną projektu.

 

Warunki przystąpienia do naboru:

W ramach Rozwoju kompetencji finansowane będą działania mające na celu wsparcie finansowe studentek i studentów w rozwoju ich kompetencji naukowych i komunikacyjnych, włączenie ich w działalność badawczą uczelni oraz przygotowanie ich do prowadzenia dalszych badań.

 

W ramach działania finansowane będą następujące projekty:

 • wyjazdy z czynnym udziałem (prezentacja wykładu plenarnego, referatu, komunikatu, posteru, prowadzenie warsztatów) na konferencjach naukowych,
 • organizowanie seminariów i konferencji studenckich.

 

Wynikiem realizacji działania musi być uzyskanie przynajmniej jednego z wymienionych rezultatów:

 • przygotowanie wystąpienia/warsztatu na konferencji,
 • publikacja rozdziału w monografii naukowej w wydawnictwie umieszczonym na poziomie I Wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe Ministerstwa Edukacji i Nauki, aktualnego na dzień składania wniosku.

Nie można wnioskować o finansowanie projektu, którego czas realizacji wykracza poza planowany czas trwania studiów Wnioskodawczyni/Wnioskodawcy na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

 

Koszty kwalifikowane:

 • koszt wyjazdów (np. opłat konferencyjnych, podróży, noclegów podczas konferencji);
 • koszty wynagrodzeń dla ekspertów zapraszanych na seminaria i konferencje naukowe organizowane przez studentów;
 • koszty usług;
 • inne, niezbędne do realizacji proponowanych projektów.

 

Wnioski oceniane są pod względem formalnym, w szczególności pod względem jego kompletności, zgodności z celami programu strategicznego ID.UJ.

Następnie wnioski będą oceniane pod względem merytorycznym. Zespół Koordynujący ds. realizacji programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej przyznaje wnioskowi punkty z przedziału 0–20, przy czym za:

 • wartość merytoryczną projektu: do 10 punktów
 • adekwatność budżetu: do 5 punktów
 • harmonogram zadań: do 5 punktów

 

Zadania należy zrealizować i rozliczyć do końca roku kalendarzowego w którym otrzymały dofinansowanie.

Warunkiem rozliczenia dofinansowania jest złożenie sprawozdania.

 

Termin i sposób składania wniosków:

Nabór wniosków odbywa się do dnia 31.12.2023 roku lub do wyczerpania środków zaplanowanych w budżecie na dany rok kalendarzowy, wyłącznie poprzez system https://strefaid.uj.edu.pl/ (logowanie kontem poczty uniwersyteckiej).

LINK DO KONKURSU I WNIOSKU

Nabór jest zamykany z chwilą wyczerpania środków zaplanowanych w budżecie na dany rok kalendarzowy.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Archiwum

ROZWÓJ KOMPETENCJI – drugi nabór wniosków
aktualności iduj id-konkursy rozwój kompetencji-arch

ROZWÓJ KOMPETENCJI – drugi nabór wniosków

19.05.2022
Dziekan Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej ogłasza drugi nabór wniosków w ramach działania ROZWÓJ KOMPETENCJI
więcej o ROZWÓJ KOMPETENCJI – drugi nabór wniosków
ROZWÓJ KOMPETENCJI - pierwszy nabór wniosków
aktualności iduj id-nabory-kompetencji rozwój kompetencji-arch

ROZWÓJ KOMPETENCJI - pierwszy nabór wniosków

07.04.2022
Dziekan Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej ogłasza nabór wniosków w ramach działania ROZWÓJ KOMPETENCJI
więcej o ROZWÓJ KOMPETENCJI - pierwszy nabór wniosków