Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

LABORATORIA MŁODYCH

Dziekan Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej ogłasza nabór wniosków

w ramach działania LABORATORIA MŁODYCH

 

Koniecznym warunkiem ubiegania się o nowe środki finansowe jest złożenie pełnego sprawozdania po zakończeniu zadań zrealizowanych we wcześniej złożonych wnioskach w ramach WZiKS ID.UJ. Sprawozdanie to stanowi kluczowy element oceny nowych wniosków i ma na celu zapewnienie transparentności, skuteczności oraz odpowiedzialności w alokacji środków.

Adresatki i adresaci naboru

O wsparcie finansowe mogą wnioskować młodzi naukowcy w rozumieniu art. 360 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce zatrudnieni na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w planowanym okresie realizacji projektu.

Warunki przystąpienia do naboru

W ramach działania finansowane będą zadania mające na celu utworzenie lub wzmocnienie zespołu naukowego lub rozszerzenie współpracy badawczej. Działanie ma zatem pomóc zainicjować lub kontynuować działalność naukową w ramach tematyki POB Anthropocene, FutureSoc, Heritage oraz DigiWorld, a także wspierać osiągnięcie zdolności do aplikowania o finansowanie badań ze środków zewnętrznych.

Wymagania dotyczące rezultatów i produktów z realizacji projektu

Wynikiem realizacji działania jest uzyskanie przynajmniej jednego z wymienionych rezultatów:

  • złożenie wniosku o grant badawczy finansowany przez instytucje zagraniczne lub organizacje międzynarodowe
  • złożenie wniosku o grant badawczy finansowany przez instytucje krajowe
  • publikacja artykułu naukowego w czasopiśmie naukowym lub materiałach konferencyjnych zamieszczonych w Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministerstwa Edukacji i Nauki, w grupie, której przypisano 100 punktów
  • publikacja artykułu naukowego w czasopiśmie naukowym lub materiałach konferencyjnych zamieszczonych w Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministerstwa Edukacji i Nauki, w grupie, której przypisano 200 lub 140 punktów
  • publikacja rozdziału w monografii naukowej w wydawnictwie umieszczonym na poziomie II Wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe Ministerstwa Edukacji i Nauki, aktualnego na dzień składania wniosku.

Pod definicją złożenia wniosku o grant rozumie się zgłoszenie właściwego formularza zgłoszenia projektu potwierdzone nr CRP w Strefie Projektów UJ oraz przesłanie do opiekuna konkursu w CWN potwierdzenia wysłania wniosku do instytucji.

 

Koszty kwalifikowane:

  • wynagrodzenia ekspertów związane z przygotowaniem wniosku projektowego (maksymalnie 30% łącznego budżetu określonego we wniosku konkursowym)

Kosztów kwalifikowalnych w konkursie nie stanowią dodatkowe wynagrodzenia pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  • koszty podróży służbowych (m. in. konferencje naukowe, staże, kwerendy, badań terenowych, wizyty i konsultacji naukowych)
  • inne, bezpośrednio związane z prowadzeniem badań naukowych i upowszechnianiem ich wyników, z wyłączeniem: kosztów publikacji artykułów naukowych/rozdziałów w monografii/monografii w otwartym dostępie (Open Access).

Przypominamy o obowiązku informowania opinii publicznej oraz osób i jednostek w nim uczestniczących o uzyskanym finansowaniu w ramach programu Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim zgodnie z Komunikatem Przewodniczącego Zespołu ds. Realizacji Programu Strategicznego ID.UJ z dnia 5 września 2022 roku. KOMUNIKAT

Materiały graficzne dostępne są pod adresem: https://id.uj.edu.pl/identyfikacja-wizualna-id-uj

Zadania należy zrealizować i rozliczyć do końca roku kalendarzowego, w którym otrzymały dofinansowanie.

Warunkiem rozliczenia dofinansowania jest złożenie sprawozdania.

 

Termin i sposób składania wniosków

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym do dnia 31.12.2024 roku lub do wyczerpania środków zaplanowanych w budżecie na dany rok kalendarzowy, wyłącznie online poprzez system https://strefaid.uj.edu.pl/ (logowanie kontem poczty uniwersyteckiej).

LINK DO KONKURSU I WNIOSKU

 

Nabór jest zamykany z chwilą wyczerpania środków zaplanowanych w budżecie na dany rok kalendarzowy.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ