Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

EDUKACJA DLA PRZYSZŁOŚCI

Dziekan Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej ogłasza nabór wniosków

w ramach EDUKACJI DLA PRZYSZŁOŚCI

 

Program realizowany jest w ramach ID. UJ WZiKS - działań podejmowanych na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej w ramach programu strategicznego „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” w Uniwersytecie Jagiellońskim.

 

Adresatki i adresaci naboru:

O wsparcie finansowe mogą wnioskować nauczyciele akademiccy zatrudnieni na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

 

Warunki przystąpienia do naboru:

W ramach Edukacji dla przyszłości finansowane będą działania mające na celu wprowadzenie nowoczesnych koncepcji zarządzania uniwersytetem poprzez wdrożenie nowatorskich narzędzi edukacyjnych, które przygotują uczelnię na wyzwania stawiane przed nią w bliskiej przyszłości. W ramach działania można pozyskać finansowanie na zakup lub wytworzenie nowoczesnych narzędzi edukacyjnych.

 

Obligatoryjnym rezultatem zgłaszanych projektów, który będzie podstawą ich rozliczenia jest opracowanie i wdrożenie nowoczesnego narzędzia edukacyjnego.

 

Koszty kwalifikowane:

  • koszty osobowe, w tym: dodatki okresowe/dodatki jednorazowe/dodatki zadaniowe do wynagrodzeń, zgodnie z regulacjami wewnętrznymi Uniwersytetu Jagiellońskiego, w tym Regulaminem wynagradzania pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego; wynagrodzenia na podstawie umów cywilnoprawnych dla wykonawców spoza UJ, studentów i doktorantów uczestniczących w realizacji projektu.
  • koszt zakupu narzędzi edukacyjnych, w tym oprogramowania edukacyjnego;
  • koszty usług;
  • inne, bezpośrednio związane z realizowanym projektem.

 

Zadania należy zrealizować i rozliczyć do końca roku kalendarzowego, w którym otrzymały dofinansowanie.

Warunkiem rozliczenia dofinansowania jest złożenie sprawozdania

 

Termin i sposób składania wniosków:

Nabór wniosków odbywa się do dnia 31.12.2023 roku lub do wyczerpania środków zaplanowanych w budżecie na dany rok kalendarzowy, wyłącznie online poprzez system ID.UJ - Strona Główna (logowanie kontem poczty uniwersyteckiej).

LINK DO KONKURSU I WNIOSKU

Nabór jest zamykany z chwilą wyczerpania środków zaplanowanych w budżecie na dany rok kalendarzowy.