Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Priorytetowe Obszary Badawcze

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

NOSTRYFIKACJA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI NADANYCH ZA GRANICĄ

Nostryfikacji podlega stopień naukowy i stopień w zakresie sztuki, nadany przez uprawnioną instytucję działającą poza UE, OECD lub EFTA i nie podlegający uznaniu za równoważny na podstawie umów międzynarodowych.

 

Postępowanie nostryfikacyjne odbywa się na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki nadanych za granicą (Dz. U. poz. 1877).

 1. Art. 328 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668):
  http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001668
   
 2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki nadanych za granicą:
  http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001877
   
 3. Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 lipca 2020 roku w sprawie: zasad ustalania wysokości i pobierania opłaty za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego stopni naukowych nadanych za granicą oraz warunków i trybu zwalniania z tej opłaty:
  https://bip.uj.edu.pl/documents/1384597/145601325/zarz_86_2020.pdf/bfc26aac-ece5-4ac2-acaa-2e59d8ef3d8c
 4. Komunikat Dziekana Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej w sprawie wysokości opłaty za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego stopni naukowych nadanych za granicą - plik do pobrania

 

 1. Postępowanie nostryfikacyjne wszczyna się na wniosek osoby ubiegającej się o nostryfikację.
 1. W przypadku ubiegania się o uznanie stopnia naukowego za równoważny z polskim stopniem naukowym doktora albo stopniem doktora w zakresie sztuki:
 • dyplom potwierdzający nadanie tego stopnia,
 • dokumenty stanowiące podstawę nadania tego stopnia,
 • dyplom ukończenia studiów uprawniający do ubiegania się o nadanie stopnia naukowego, o uznanie którego ubiega się wnioskodawca,
 1. W przypadku ubiegania się o uznanie stopnia naukowego za równoważny z polskim stopniem naukowym doktora habilitowanego albo stopniem doktora habilitowanego w zakresie sztuki:
 • dyplom potwierdzający nadanie tego stopnia,
 • dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe stanowiące podstawę nadania tego stopnia,
 • dyplom potwierdzający nadanie stopnia naukowego uprawniający do wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego, o uznanie którego ubiega się wnioskodawca;
 1. Oświadczenie wnioskodawcy:
 • zawierające informację, czy stopień naukowy, o uznanie którego ubiega się, stanowił przedmiot postępowania nostryfikacyjnego w Rzeczypospolitej Polskiej, o miejscu i dacie urodzenia.

 

Dokumenty mogą być złożone w postaci kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez podmiot nostryfikujący.

Opłatę za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego należy wnieść na następujący nr rachunku bankowego:

 

94124047221111000048566759

 

podając w tytule przelewu imię i nazwisko osoby wnioskującej o przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego

Dane odbiorcy przelewu:

 

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

NIP:  PL 675 000 22 36