Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ZASADY RAMOWE PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW

Zasady ramowe przyznawania środków w ramach programu strategicznego
„Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” w Uniwersytecie Jagiellońskim
na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej

 

§ 1
Przepisy ogólne

 1. Niniejsze zasady są zasadami obowiązującymi na Wydziale Zarządzania  Komunikacji i Społecznej UJ.
 2. W ramach inicjatywy ID.UJ WZiKS finansowane są działania związane tematycznie z jednym z czterech Priorytetowych Obszarów Badawczych (POB): Anthropocene, FutureSoc, Heritage, DigiWorld.
 3. Środki muszą być zaplanowane i wydatkowane zgodnie z zasadą racjonalności oraz przepisami prawa powszechnie i wewnętrznie obowiązującego w ramach Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 4. Osoby zaangażowane w proces koordynacji działaniami ID.UJ na WZiKS  mogą zostać laureatami w ramach ogłaszanych naborów wniosków pod warunkiem wyłączenia takiej osoby z procesu decyzyjnego przyznawania dofinansowania.
 5. W ramach naboru wniosków można finansować tylko takie działania, które nie są i nie były finansowane w ramach innego konkursu w ID.UJ lub z innych źródeł zewnętrznych.
 6. Wniosek aplikacyjny w postępowaniu konkursowym składa się w systemie teleinformatycznym przeznaczonym dla projektów w ramach programu ID.UJ. Wniosek na dofinansowanie projektów w trybie ciągłym składa się na formularzu wydziałowym.
 7. Laureat/ka zobowiązany/a jest do zapewnienia zgodności sposobu realizacji wydatków z procedurami określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz zapewnienia zgodności realizacji działań z wewnętrznymi uregulowaniami obowiązującymi w UJ, w szczególności w zakresie wykorzystania infrastruktury badawczej oraz praw własności intelektualnej.
 8. Zgłaszane projekty muszą zostać zrealizowane do końca roku kalendarzowego w którym otrzymały dofinansowanie.

§ 2
Opis działań przewidzianych do realizacji
w ramach inicjatywy ID.UJ WZiKS

Współpraca badawcza

 1. W ramach działania możliwe jest sfinansowanie aktywności, których wynikiem jest zainicjowanie współpracy naukowej z udziałem partnerów zagranicznych.a
 2. Działanie musi być realizowane we współpracy z minimum jednym partnerem zagranicznym.
 3. Wynikiem realizacji działania musi być uzyskanie przynajmniej jednego z wymienionych rezultatów:
  1. złożenie wniosku o grant badawczy finansowany przez instytucje zagraniczne lub organizacje międzynarodowe
  2. złożenie wniosku o grant badawczy finansowany przez instytucje krajowe
  3. publikacja artykułu naukowego w czasopiśmie naukowym lub materiałach konferencyjnych zamieszczonych w Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministerstwa Edukacji i Nauki, w grupie, której przypisano 100 punktów
  4. publikacja artykułu naukowego w czasopiśmie naukowym lub materiałach konferencyjnych zamieszczonych w Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministerstwa Edukacji i Nauki, w grupie, której przypisano 200 lub 140 punktów
  5. publikacja rozdziału w monografii naukowej w wydawnictwie umieszczonym na poziomie II Wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe Ministerstwa Edukacji i Nauki, aktualnego na dzień składania wniosku
 4. Maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu wynosi 30 000 zł (trzydzieści tysięcy zł).
 5. Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym do wyczerpania środków zaplanowanych w budżecie na dany rok kalendarzowy.

 

Konferencje i seminaria

 1. W ramach działania możliwe jest finansowanie kosztów związanych z organizowaniem wydarzeń naukowych o wymiarze międzynarodowym (kongresów, konferencji, seminariów, warsztatów, innych spotkań poświęconych prezentacji i dyskusji wyników badań naukowych) poświęconych prezentacji i dyskusji wyników badań naukowych.
 2. Wynikiem realizacji działania musi być uzyskanie przynajmniej jednego z wymienionych rezultatów:
  1. podniesienie kompetencji badawczych i transwersalnych nauczycieli akademickich,
  2. przygotowanie wystąpienia/warsztatu na konferencji.
 3. Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym do wyczerpania środków zaplanowanych w budżecie na dany rok kalendarzowy.

 

Fundusz wyjazdowy

 1. W ramach działania możliwe jest finansowanie kosztów wyjazdów związanych z czynnym udziałem w konferencjach międzynarodowych mających wysoką rangę naukową oraz finansowanie kosztów pobytu pracowników WZiKS na stażach badawczych  (długość: do 3 miesięcy).
 2. Wynikiem realizacji działania musi być uzyskanie przynajmniej jednego z wymienionych rezultatów:
  1. przygotowanie wystąpienia/warsztatu na konferencji,
  2. złożenie wniosku o grant badawczy finansowany przez instytucje zagraniczne lub organizacje międzynarodowe we współpracy z partnerem zagranicznym/partnerami zagranicznymi,
  3. złożenie wniosku o grant badawczy finansowany przez instytucje krajowe we współpracy z partnerem zagranicznym/partnerami zagranicznymi. 
 3. Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym do wyczerpania środków zaplanowanych w budżecie na dany rok kalendarzowy.

 

Program "Laboratoria Młodych"

 1. Celem działania jest wsparcie finansowe młodych uczonych w celu utworzenia lub wzmocnienia zespołu naukowego lub rozszerzenia współpracy badawczej. Działanie ma zatem pomóc zainicjować lub kontynuować działalność naukową w ramach tematyki POB Anthropocene, FutureSoc, Heritage oraz DigiWorld, a także wspierać osiągnięcie zdolności do aplikowania o finansowanie badań ze środków zewnętrznych.
 2. Wynikiem realizacji działania musi być uzyskanie przynajmniej jednego z wymienionych rezultatów:
  1. złożenie wniosku o grant badawczy finansowany przez instytucje krajowe,
  2. złożenie wniosku o grant dydaktyczny finansowany przez instytucje zagraniczne lub organizacje międzynarodowe,
  3. publikacja artykułu naukowego w czasopiśmie naukowym lub materiałach konferencyjnych zamieszczonych w Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministerstwa Edukacji i Nauki, w grupie, której przypisano 100 punktów,
  4. publikacja monografii naukowej w wydawnictwie umieszczonym na poziomie I Wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe Ministerstwa Edukacji i Nauki, aktualnego na dzień składania wniosku.
 3. Maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu wynosi 30 000 zł (trzydzieści tysięcy zł).
 4. Projekty do realizacji wyłaniane będą w procedurze konkursowej. Każdy wniosek oceniać będzie Zespół Koordynujący ds. realizacji programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej.
 5. Konkurs ogłaszany jest co najmniej jeden raz w roku.
 6. Szczegółowe kryteria oceny wniosków będą określane w ogłoszeniu o konkursie.

 

Otwarty dostęp

 1. Środki mogą być przeznaczane na proofreading i tłumaczenie rozdziałów w monografiach oraz monografii naukowych celem osiągnięcia rezultatów wymienionych w punktach 2c i 2d oraz publikację prac w modelu OA celem osiągnięcia rezultatów wymienionych w punkach od 2a do 2d.
 2. Wynikiem realizacji działania musi być uzyskanie przynajmniej jednego z wymienionych rezultatów:
  1. publikacja artykułu naukowego w czasopiśmie naukowym lub materiałach konferencyjnych zamieszczonych w Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministerstwa Edukacji i Nauki, w grupie, której przypisano 200 lub 140 punktów
  2. publikacja artykułu naukowego w czasopiśmie naukowym lub materiałach konferencyjnych zamieszczonych w Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministerstwa Edukacji i Nauki, w grupie, której przypisano 100 punktów
  3. publikacja monografii naukowej w wydawnictwie umieszczonym na poziomie II Wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe Ministerstwa Edukacji i Nauki
  4. publikacja rozdziału w monografii naukowej w wydawnictwie umieszczonym na poziomie II Wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe Ministerstwa Edukacji i Nauki, aktualnego na dzień składania wniosku
 3. Finansowanie dotyczy publikacji, których co najmniej jeden z autorów posiada afiliację Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 4. Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym do wyczerpania środków zaplanowanych w budżecie na dany rok kalendarzowy.
 5. Jedna osoba może otrzymać w danym roku kalendarzowym dofinansowanie 4 działań (korekty, tłumaczenia, publikacje w otwartym dostępie liczone łącznie).
 6. Autor/-ka aplikujący/-a o korektę lub tłumaczenie tekstu ma obowiązek upublicznić tekst w otwartym dostępie z zachowaniem stosownych regulacji prawnych w zakresie prawa własności intelektualnej.

 

Rozwój kompetencji

 1. Celem działania jest wsparcie finansowe studentek i studentów w rozwoju ich kompetencji naukowych i komunikacyjnych, włączenie ich w działalność badawczą uczelni oraz przygotowanie ich do prowadzenia dalszych badań.
 2. W ramach działania finansowane będą następujące projekty:
  1. wyjazdy z czynnym udziałem (prezentacja wykładu plenarnego, referatu, komunikatu, posteru, prowadzenie warsztatów) na konferencjach naukowych,
  2. organizowanie seminariów i konferencji studenckich.
 3. Wsparcie finansowe mogą wnioskować studentki i studenci studiów I lub II stopnia posiadający w dniu składania projektu status studenta na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 4. We wniosku wymagane jest wskazanie Opiekuna/Opiekunki projektu – nauczyciela akademickiego zatrudnionego na WZiKS UJ, który wyraził zgodę na objęcie opieką merytoryczną projektu.
 5. Wynikiem realizacji działania musi być uzyskanie przynajmniej jednego z wymienionych rezultatów:
  1. przygotowanie wystąpienia/warsztatu na konferencji
  2. publikacja rozdziału w monografii naukowej w wydawnictwie umieszczonym na poziomie I Wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe Ministerstwa Edukacji i Nauki, aktualnego na dzień składania wniosku
 6. Maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu wynosi 5 000 zł (pięć tysięcy zł).
 7. Projekty do realizacji wyłaniane będą w procedurze konkursowej. Każdy wniosek oceniać będzie Zespół Koordynujący ds. realizacji programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej.
 8. Konkurs ogłaszany jest co najmniej jeden raz w roku.
 9. Szczegółowe kryteria oceny wniosków będą określane w ogłoszeniu o konkursie.
 10. Zgłaszane projekty muszą zostać zrealizowane w trakcie studiów Wnioskodawczyni/Wnioskodawcy na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, co oznacza, że nie można wnioskować o finansowanie projektu, którego czas realizacji wykracza poza planowany czas trwania studiów Wnioskodawczyni/Wnioskodawcy na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jeżeli zakończenie projektu wypada w ostatnim roku według planu studiów, termin zakończenia i rozliczenia projektu wyznacza się najpóźniej na 30 września ostatniego roku w planie studiów.

 

Strategiczna infrastruktura

 1. W ramach działania finansowane mogą być zakupy oprogramowania, usług IT, baz międzynarodowych w formie licencji bezterminowych lub subskrypcji, sprzętu do prowadzenia badań na najwyższym poziomie oraz szkoleń z zakresu zakupionych narzędzi.
 2. Dyrektorzy Instytutów, w terminie wyznaczonym przez Prodziekana ds.nauki dokonują rozpoznania potrzeb w zakresie zakupu strategicznej infrastruktury wśród pracowników podległych im jednostek.
 3. Zakupy dokonywane są na wniosek Prodziekana ds. nauki, po zasięgnięciu opinii Dyrektorów Instytutów.

 

Edukacja dla przyszłości

 1. Celem działania jest wsparcie finansowe pracowników Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego we wprowadzaniu nowoczesnych koncepcji zarządzania uniwersytetem poprzez wdrożenie nowatorskich narzędzi edukacyjnych, które przygotują uczelnię na wyzwania stawiane przed nią w bliskiej przyszłości. W ramach działania można pozyskać finansowanie na zakup lub wytworzenie nowoczesnych narzędzi edukacyjnych.
 2. O wsparcie finansowe mogą wnioskować nauczyciele akademiccy zatrudnieni na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego
 3. Obligatoryjnym rezultatem zgłaszanych projektów, który będzie podstawą ich rozliczenia, to opracowanie i wdrożenie nowoczesnego narzędzia edukacyjnego
 4. Maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu wynosi 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych zł).
 5. Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym do wyczerpania środków zaplanowanych w budżecie na dany rok kalendarzowy.
Pliki do pobrania
pdf
Zasady ramowe przyznawania środków w ramach programu strategicznego „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” w Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Polecamy również
Campus Living Lab

Campus Living Lab

LABORATORIA MŁODYCH

LABORATORIA MŁODYCH

ROZWÓJ KOMPETENCJI

ROZWÓJ KOMPETENCJI

NAJBLIŻSZE TERMINY ZAKOŃCZENIA KONKURSÓW W RAMACH ID.UJ WZiKS

NAJBLIŻSZE TERMINY ZAKOŃCZENIA KONKURSÓW W RAMACH ID.UJ WZiKS