Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nostryfikacja

W okresie 01.07-31.08.2024 r. wnioski o nostryfikację dyplomu nie będą przyjmowane

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nostryfikacja dyplomów ukończenia studiów za granicą

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w okresie 01.07-31.08.2024 r. wnioski o nostryfikację dyplomu nie będą przyjmowane 

Nostryfikacja to procedura prowadząca do ustalenia polskiego odpowiednika zagranicznego dyplomu. Nostryfikacji podlega dyplom ukończenia studiów za granicą, który nie może być uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu na podstawie umowy międzynarodowej określającej równoważność.

Postępowanie nostryfikacyjne odbywa się na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie (Dz. U. poz. 1881).

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie.

Zarządzenie nr 7 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 26 stycznia 2021 roku w sprawie: zasad ustalania wysokości i pobierania opłaty za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz postępowania w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie oraz warunków i trybu zwalniania z tej opłaty.

Komunikat Dziekana Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej z dnia 10 lipca 2023 roku w sprawie wysokości opłaty za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz postępowania ws. potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie.

I. Postępowanie nostryfikacyjne wszczyna się na WNIOSEK osoby ubiegającej się o nostryfikację

II. Do wniosku należy dołączyć:

  1. dyplom ukończenia studiów;
  2. dokumenty umożliwiające ocenę przebiegu studiów, uzyskiwanych efektów uczenia się i czasu trwania studiów;
  3. świadectwo, dyplom lub inny dokument, na podstawie którego osoba, o której mowa w ust. 1, została przyjęta na studia;
  4. oświadczenie osoby, o której mowa w ust. 1, o miejscu i dacie urodzenia.

Dokumenty, o których mowa w pkt 1–3, mogą być złożone w postaci kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez podmiot nostryfikujący.

Uczelnia nostryfikująca może, po przeprowadzeniu oceny formalnej wniosku, zażądać od wnioskodawcy przedłożenia tłumaczenia zwykłego na język polski dokumentów wymienionych w punktach 1-3.

Opłatę za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego należy wnieść na następujący nr rachunku bankowego:

94 1240 4722 1111 0000 4856 6759

podając w tytule przelewu imię i nazwisko osoby wnioskującej o przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego

 

Dane odbiorcy przelewu:

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
ul. Gołębia 24
31-007 Kraków
NIP:  PL 675 000 22 36