Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jakość Kształcenia

Polityka Jakości

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Polityka jakości WZiKS UJ

Polityka jakości

25.01.2017

 

 

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego konsekwentnie dąży do doskonalenia jakości kształcenia na studiach wyższych, na wszystkich realizowanych kierunkach studiów, studiach doktoranckich oraz na studiach podyplomowych. Szczególną uwagę przywiązuje do weryfikacji efektów kształcenia oraz oceny stopnia ich osiągnięcia przez studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych, a także 
do działań na rzecz doskonalenia programów kształcenia, rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej oraz systemu wsparcia dla studentów, doktorantów i słuchaczy.

 

Władze Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej deklarują:

 • wdrażać i rozwijać politykę zapewniania jakości przy udziale wewnętrznych interesariuszy za pomocą odpowiednich struktur i procesów, również przy zaangażowaniu zewnętrznych interesariuszy,
 • posiadać odpowiednie procesy służące tworzeniu i zatwierdzaniu programów oraz ich monitorowaniu i weryfikowaniu, aby zagwarantować, że spełniane są cele kształcenia, a także że odpowiadają one na potrzeby studentów i społeczeństwa, przy czym weryfikacje te powinny skutkować ciągłym doskonaleniem programów,
 • zapewnić kadrę naukowo-dydaktyczną o odpowiednich kompetencjach oraz stosować rzetelne i przejrzyste procesy rekrutacji i rozwoju kadry oraz motywować ją 
  do aktywności naukowej, aby wzmocnić powiązania między edukacją i badaniami naukowymi,
 • zapewniać nowoczesne i adekwatne od strony merytorycznej zasoby edukacyjne oraz naukowe; wszechstronnie wspierać rozwój studentów i doktorantów, jak również doskonalić formy wsparcia, zgodnie z oczekiwaniami studentów i doktorantów
   i potrzebami wynikającymi z realizacji celów kształcenia,
 • współpracować z otoczeniem społeczno-gospodarczym Wydziału oraz z krajowymi
   i zagranicznymi instytucjami naukowo–badawczymi oraz edukacyjnymi,
 • zaspokajać oczekiwania studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych w zakresie usług edukacyjnych oraz ciągle doskonalić system zarządzania jakością.

 

Każdy pracownik Wydziału zobowiązany jest realizować niniejszą Politykę jakości, a swoją postawą dbać o dobry wizerunek Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

 

Dziekan: dr hab. Piotr Jedynak, prof. UJ