Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

LABORATORIA MŁODYCH

LABORATORIA MŁODYCH

O wsparcie finansowe mogą wnioskować nauczyciele akademiccy zatrudnieni na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego posiadający stopień doktora nie dłużej niż 9 lat i którzy nie posiadają stopnia doktora habilitowanego.

Dziekan Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej ogłasza nabór wniosków
w ramach działania “LABORATORIA MŁODYCH”

 

Program realizowany jest w ramach ID. UJ WZiKS - działań podejmowanych na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej w ramach programu strategicznego „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” w Uniwersytecie Jagiellońskim.

 

Adresatki i adresaci naboru:

O wsparcie finansowe mogą wnioskować nauczyciele akademiccy zatrudnieni na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego posiadający stopień doktora nie dłużej niż 9 lat i którzy nie posiadają stopnia doktora habilitowanego. Do okresu liczby lat po doktoracie wnioskodawców nie wlicza się czasu przebywania na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, okresów pobierania zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia rodzicielskiego, okresów pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej, na zasadach określonych we właściwych przepisach prawa.

 

Warunki przystąpienia do naboru:

W ramach Programu „Laboratoria Młodych” finansowane będą działania mające na celu utworzenie lub wzmocnienie zespołu naukowego lub rozszerzenie współpracy badawczej. Działanie ma zatem pomóc zainicjować lub kontynuować działalność naukową w ramach tematyki POB Anthropocene, FutureSoc, Heritage oraz DigiWorld, a także wspierać osiągnięcie zdolności do aplikowania o finansowanie badań ze środków zewnętrznych.

 

Wynikiem realizacji działania musi być uzyskanie przynajmniej jednego z wymienionych rezultatów:

 • Złożenie wniosku o grant badawczy finansowany przez instytucje zagraniczne lub organizacje międzynarodowe
 • Złożenie wniosku o grant badawczy finansowany przez instytucje krajowe
 • Publikacja artykułu naukowego w czasopiśmie naukowym lub materiałach konferencyjnych zamieszczonych w Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministerstwa Edukacji i Nauki, w grupie, której przypisano 100 punktów
 • Publikacja artykułu naukowego w czasopiśmie naukowym lub materiałach konferencyjnych zamieszczonych w Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministerstwa Edukacji i Nauki, w grupie, której przypisano 200 lub 140 punktów
 • Publikacja rozdziału w monografii naukowej w wydawnictwie umieszczonym na poziomie II Wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe Ministerstwa Edukacji i Nauki, aktualnego na dzień składania wniosku

 

Koszty kwalifikowane:

 • koszty osobowe, w tym: dodatki okresowe/dodatki jednorazowe/dodatki zadaniowe do wynagrodzeń dla kierownika LM i członków zespołu naukowego zatrudnionych w UJ, zgodnie z regulacjami wewnętrznymi Uniwersytetu Jagiellońskiego, w tym Regulaminem wynagradzania pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego;
 • wynagrodzenia na podstawie umów cywilnoprawnych dla wykonawców spoza UJ, studentów i doktorantów uczestniczących w realizacji projektu. Koszty wynagrodzeń, w tym dla kierownika LM, nie mogą przekroczyć 30% wartości otrzymanego dofinansowania;
 • koszt wyjazdów (np. konferencyjnych, naukowych, opłat konferencyjnych, staży, kwerend, badań terenowych) oraz wizyt i konsultacji naukowych;
 • inne, bezpośrednio związane z prowadzeniem badań naukowych i upowszechnianiem ich wyników, z wyłączeniem: kosztu publikowania artykułów/monografii w otwartym dostępie (Open Access).

 

Zespół Koordynujący ds. realizacji programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej przyznaje wnioskowi punkty z przedziału 0–100, przy czym za:

 • wartość merytoryczną projektu (znaczenie naukowe problematyki badawczej, zasadność i poprawność sformułowanego problemu badawczego, poprawność metodologiczna, innowacyjność i interdyscyplinarność wniosku): do 50 punktów
 • adekwatność budżetu oraz zasadność kosztów: do 30 punktów
 • harmonogram zadań: do 15 punktów
 • budowanie zespołu (np. studentów, doktorantów, innych pracowników): do 5 punktów.

Wnioski, które otrzymają poniżej 50 punktów, nie podlegają finansowaniu.

 

Zadania należy zrealizować i rozliczyć do końca roku kalendarzowego w którym otrzymały dofinansowanie.

Warunkiem rozliczenia dofinansowania jest złożenie sprawozdania.

 

Termin i sposób składania wniosków:

Nabór wniosków odbywa się do dnia 31.12.2023 roku lub do wyczerpania środków zaplanowanych w budżecie na dany rok kalendarzowy, wyłącznie poprzez system https://strefaid.uj.edu.pl/ (logowanie kontem poczty uniwersyteckiej).

LINK DO KONKURSU I WNIOSKU

Nabór jest zamykany z chwilą wyczerpania środków zaplanowanych w budżecie na dany rok kalendarzowy.

 

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Archiwum

LABORATORIA MŁODYCH – drugi nabór wniosków
aktualności iduj id-konkursy id-nabory-młodych-arch

LABORATORIA MŁODYCH – drugi nabór wniosków

19.05.2022
Dziekan Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej ogłasza drugi nabór wniosków w ramach Programu “Laboratoria Młodych”
więcej o LABORATORIA MŁODYCH – drugi nabór wniosków
LABORATORIA MŁODYCH - pierwszy nabór
aktualności iduj id-nabory-młodych-arch

LABORATORIA MŁODYCH - pierwszy nabór

07.04.2022
Dziekan Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej ogłasza nabór wniosków w ramach Programu “Laboratoria Młodych”
więcej o LABORATORIA MŁODYCH - pierwszy nabór